Regen- en drinkwatergebruik

20 van 72 resultaten

+
Een nieuwe kijk op sanitaire verdeelinstallaties.

Een nieuwe kijk op sanitaire verdeelinstallaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bij het ontwerp van sanitaire verdeelinstallaties dient men rekening te houden met verschillende aandachtspunten, waaronder het comfort (bv. de wachttijd), het energieverbruik, de akoestische eisen en dergelijke meer. Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat het behoud van de hygiënische waterkwaliteit hét belangrijkste criterium is en dit, zowel bij warm als bij koud water.
+
Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!

Waterbesparende sanitaire toestellen vergen aanvullende maatregelen!

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Onze watervoorraden komen steeds vaker onder druk te staan, onder meer door het stijgende aantal droogteperiodes en de toenemende bevolkingsdichtheid. Om hieraan te verhelpen, wordt de toepassing van waterbesparende maatregelen, zoals het installeren van waterbesparende sanitaire toestellen, sterk aangemoedigd. In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op toiletten met een kleiner spoelvolume en op waterloze urinoirs en wordt er dieper ingegaan op de aanpassingen die hun installatie met zich...
+
Rénovation énergétique de l'installation d'eau chaude sanitaire.

Energetische renovatie van de sanitair-warmwaterinstallatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De toenemende verstrenging van de isolatieniveaus en de verminderde verwarmingsbehoefte die hieruit voortvloeit, hebben ertoe geleid dat de productie van sanitair warm water (SWW) zwaarder doorweegt op het energieverbruik van de woning. Aangezien de werkingstijd van een vernieuwde installatie in principe enkele tientallen jaren bedraagt, is het noodzakelijk dat de trias energetica gerespecteerd wordt: de behoefte beperken, het gebruik van hernieuwbare energie optimaliseren en fossiele energie...
2016
Publicatie
+
Groendaken: opgedane ervaringen.

Groendaken: opgedane ervaringen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In 2003 heeft het WTCB voor een onderzoeksproject rond groendaken elf maquettes (waarvan negen begroende) geïnstalleerd op het dak van een van de gebouwen van zijn proefstation in Limelette. Dit onderzoek resulteerde onder meer in de publicatie van de TV 229 en de WTCB-Dossiers 2006/3.2. Een tiental jaar later werden deze maquettes vóór hun afbraak naar aanleiding van de renovatie van het gebouw een laatste keer onderzocht.
+
Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater.

Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het gescheiden afvoeren van afvalwater en hemelwater op het perceel is zowel bij nieuwbouw als bij renovaties ten stelligste aanbevolen en wordt in sommige regio's zelfs bij wet verplicht. Hierbij dienen echter een aantal regels gerespecteerd te worden. Dit artikel spitst zich toe op privécollectoren (d.z. ingegraven afvoerbuizen op het eigen perceel).
16 februari 2015
Nieuws
+
Découvrez les outils de gestion de l'eau de pluie de Bruxelles Environnement !

Ontdek de tools voor hemelwaterbeheer van Leefmilieu Brussel!

Leefmilieu Brussel
De verstedelijking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor een aanzienlijke ondoordringbaarheid van de bodems gezorgd, wat de kans op overstromingen heeft vergroot. Eén van de grote doelstellingen van het regenplan 2012-2016 is dan ook om de impact van deze ondoordringbaarheid te beperken en de implementatie van technieken te stimuleren, die dit kunnen compenseren.
+
Warmteterugwinning uit afvalwater.

Warmteterugwinning uit afvalwater.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Om tegen het jaar 2020 het doel van de bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB of Nearly Zero Energy Buildings) te bereiken, is de jacht op energieverspilling geopend. Sanitair warm water (SWW) wordt doorgaans opgewarmd tot 60 °C en wordt na gebruik rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, ondanks een aanzienlijk potentieel voor warmteterugwinning. Warmteterugwinningssystemen voor douches kunnen in deze context een nuttige oplossing vormen. Hoewel de toepassing van deze systemen al wijd verspreid...
+
Gebruik van regenwater in gebouwen.

Gebruik van regenwater in gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
We moeten het regenwater optimaal beheren : aangezien men dit watertype steeds vaker aanwendt in woningen, moet het van voldoende hoge kwaliteit zijn, hetgeen enkel verzekerd kan worden door een goed ontworpen opslag en verdeelsysteem. Hierbij vormen onder andere de aanwezigheid van filters en een vlottende aanzuiging alsook een regelmatig onderhoud belangrijke aandachtspunten om gekleurd of stinkend water te vermijden.
23 juli 2013
Artikel
+
Améliorer la gestion de l'eau dans les bâtiments durables et sur la parcelle

Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Leefmilieu Brussel
Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)
+
Herziening van de TV nr. 154 over koperen buizen.

Herziening van de TV nr. 154 over koperen buizen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het WTCB zal binnenkort een nieuwe versie van de TV nr. 154 over koperen buizen publiceren. In dit nieuwe referentiedocument zullen niet enkel de nieuwe ontwikkelingen en de herziene regelgeving (voor koperen buizen) behandeld worden, maar zal men tevens aanbevelingen terugvinden over de te gebruiken materialen, de vereiste waterkwaliteit, het ontwerp van het leidingsysteem en het onderhoud van de installatie.
2012
Publicatie
+
Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
+
Waterverbruik en piekdebieten in appartementsgebouwen.

Waterverbruik en piekdebieten in appartementsgebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Om de installaties voor de distributie van sanitair water in gebouwen correct te kunnen ontwerpen, heeft men relevante en recente informatie nodig over de piekdebieten die er voorkomen. Voor België is dergelijke informatie momenteel echter niet beschikbaar. Het WTCB voerde daarom een onderzoek uit naar de toepasbaarheid van bestaande buitenlandse dimensione­ringsrichtlijnen op Belgische appartementsgebouwen.
2012
Publicatie
+
Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen.

Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het is een feit dat er in onze gebouwen alsmaar meer technische installaties (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie, verwarming, ventilatie, koeling, ...) geïntegreerd worden. In dit artikel trachten we dan ook een aantal aangepaste oplossingen aan te reiken om de ongunstige weerslag van deze installaties op de luchtdichtheid van de gebouwschil binnen de perken te houden.
+
Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen.

Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van een WTCB-onderzoek dat tot doel had om het condensatierisico bij leidingen van afvoerinstallaties die in verbinding staan met de koude buitenlucht te evalueren. Tijdens het onderzoek werden tevens concrete aanbevelingen opgesteld om eventuele problemen met afdruppelend condenswater te voorkomen.
2011
Publicatie
+
Na-isolatie van platte daken : invloed op de hoogte van de dakopstanden.

Na-isolatie van platte daken : invloed op de hoogte van de dakopstanden.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het thermisch isoleren van gebouwen is de meest efficiënte methode om de energiezuinigheid van het gebouw te verbeteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de EPB-regelgeving voor gebouwen die een bouwvergunning vereisen, veel aandacht geschonken wordt aan de thermische isolatie van het dak. Dit artikel gaat dieper in op deze isolatie ter hoogte van de dakopstanden.

Pagina's