Natuurontwikkeling

8 van 8 resultaten

+
Milieuboodschappen op bouwproducten.

Milieuboodschappen op bouwproducten.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort ontbrak het aan iedere vorm van wetgeving omtrent milieuboodschappen op bouwproducten, waarvan vaak geclaimd wordt dat ze ‘groen’ of ‘ecologisch’ zijn. Dit maakte het er niet altijd eenvoudiger op om een milieubewuste materiaal- of productkeuze te maken. De publicatie van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten vormt echter een eerste stap naar de berekening van de milieuprestaties van...
+
Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's.

Ecologische en economische impact van diverse renovatiescenario's.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het streven naar lage-energiewoningen leidt tot een "meerinvestering" in isolatiematerialen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze stijging van het materiaalgebruik op lange termijn gecompenseerd zal worden door de gerealiseerde energiebesparing, zowel op financieel als op ecologisch vlak. Dit artikel wil een antwoord geven op deze vraag aan de hand van een aantal renovatiescenario's waarbij de milieu-impact, de levenscycluskostenanalyse en de afweging van de financiële en de...
2012
Publicatie
+
Milieu-impact van ETICS.

Milieu-impact van ETICS.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft de resultaten weer van een WTCB-studie rond de milieu-impact van ETICS. Vooreerst wordt de context van deze studie uit de doeken gedaan. Vervolgens gaat het artikel dieper in op de milieu-impact van ETICS en hun materialen : de vaak gebruikte systemen, het energieverbruik voor verwarming en ETICS met verschillende isolatiematerialen.
2012
Publicatie
+
Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren.

Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Uit esthetische en ecologische overwegingen laat men soms houten buitenschrijnwerk onafgewerkt. Deze techniek valt echter af te raden voor houten vensters en deuren aangezien de afwerking in dit geval een belangrijke rol te spelen heeft voor het behoud van de initiële prestaties van het schrijnwerk. Dit artikel bespreekt de duurzaamheid, de invloed van de dimensionale stabiliteit op de water- en luchtdichtheid, de scheurvorming en degradatie.
+
De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht inzake "duurzame ontwikkeling", met de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en de beoordeling van de milieuimpact van materialen en bouwwerken volgens de impactcategorieën (uitputting van de grondstoffen, broeikaseffect, giftigheid, milieuverontreiniging, 1/4), de ontwikkeling van milieuetiketten en -verklaringen, de mogelijkheden die worden geboden door de LCA-programma's voor gebouwen en door de algemene beoordelingsmethoden zoals de BREEAM (BRE Environmental...
+
Impact des matériaux et des constructions sur l'environnement : un critère de plus dans le processus du choix.  (Recherches & Etudes).

Impact des matériaux et des constructions sur l'environnement : un critère de plus dans le processus du choix. (Recherches & Etudes).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Le point sur le "développement durable" , avec les différentes phases de l'analyse du cycle de vie (LCA) et l'évaluation de l'impact des matériaux et des constructions sur l'environnement selon les catégories d'impact (épuisement des matières premières, effet de serre, toxicité, pollution écologique,...), la mise au point d'étiquettes et de déclarations environnementales, les possibilités offertes par les logiciels LCA pour le bâtiment et par les méthodes d'évaluation générale comme BREEAM (BRE...