Gebruiksafvalbeheer

20 van 59 resultaten

19 maart 2018
Artikel
+
Interreg RE C² : Vers une diminution de l’impact économique des déchets

Interreg RE C²: naar een vermindering van het economische effect van afval

Bruxelles Environnement
Wanneer een product of stof niet of niet langer door de houder wordt gebruikt, wordt dit product of die stof mogelijk afval. Dat betreft vooral bedrijven die reglementaire verantwoordelijkheden hebben en aan reglementaire eisen moeten voldoen maar die ook economische en strategische belangen hebben om minder afval te produceren.
19 oktober 2017
Artikel
+
Stations-service : mesures de prévention pour protéger le sol

Benzinestations

Leefmilieu Brussel
In een benzinestation hanteert men brandstoffen (benzine en/of diesel): eerst van een vrachtwagen in een tank en vervolgens van de tank naar de voertuigen. Het betreft een risicoactiviteit omwille van de opslag en het hanteren van producten die sterk verontreinigend zijn voor de bodem en het grondwater.
19 oktober 2017
Artikel
+
Imprimeries : mesures de prévention pour protéger le sol

Drukkerijen

Leefmilieu Brussel
Drukken is een reproductiemethode waarbij inkt wordt aangebracht op een te bedrukken materiaal: papier, stof, metaal, synthetisch materiaal... Er bestaan verschillende types machines en verschillende drukvormen. De producten die bij het drukken worden gebruikt vormen een gevaar voor de bodem en het grondwater omdat ze zeer vaak giftige stoffen bevatten.
23 februari 2017 tot 23 februari 2018
Nieuws
+
Du changement dans les règles en matière de gestion des déchets

Verandering in de regelgeving inzake afvalbeheer

Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
"Brudalex" is op 23 januari 2017 in werking getreden. Deze tekst verenigt in één document de regels inzake afvalbeheer door en voor ondernemers. Brudalex brengt enkele wijzigingen aan ter vereenvoudiging van de geldende bepalingen maar heeft ook tot doel de Brusselse regio naar een meer circulaire economie te loodsen.
+
De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

De circulaire economie: veel meer dan recycleren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De Belgische bouwsector produceert jaarlijks meer dan 15 miljoen ton afval. Hoewel het merendeel van dit afval gerecycleerd wordt, liggen er nog tal van uitdagingen in het verschiet. Zo wordt dit afval grotendeels gebruikt in laagwaardige toepassingen (downcycling). Anderzijds ontstaat er ook alsmaar meer niet-steenachtig afval waarvoor er vooralsnog geen goede oplossing bestaat.
+
Benzinestations verontreiniging: Het risico-onderzoek

Benzinestations verontreiniging: Het risico-onderzoek

Leefmilieu Brussel
U bent verplicht tot bodemsanering als het nader bodemonderzoek uitwijst dat uw terrein een niet te tolereren risico inhoudt voor de volksgezondheid het milieu. Maar binnen welke termijn? Het risico-onderzoek is facultatief als de sanering zich opdringt, maar ze bewijst in elk geval haar nut om de dringendheid ervan te bepalen.
+
Benzinestations verontreiniging: Het nader bodemonderzoek

Benzinestations verontreiniging: Het nader bodemonderzoek

Leefmilieu Brussel
Het prospectief bodemonderzoek kan tot de conclusie komen dat er een verontreiniging is die de referentiewaarden voor grondwater of de drempelwaarden voor de bodem overschrijdt. Is het een echt probleem of gaat het om een vals alarm? Een ‘nader bodemonderzoek’ is de tweede stap in de procedure voor benzinestations. Het zorgt ervoor dat u duidelijkheid krijgt.
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
+
Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier.

Sloop en recycling. Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Toepassing van de kennis en tools die ontwikkeld werden in het kader van het IRMA-project (Integrated Decontamination and Rehabilitation of Buildings, Structures and Materials in Urban Renewal) op het project van nieuwe NAVO-hoofdkwartier dat tegen 2014 in Evere zal opgetrokken worden. Dit project omvatte de sloop van een zestigtal legergebouwen, wat zo¿n 200.000 ton afval met zich meebracht. Dankzij een gedetailleerde inventarisatie van de op de werf aanwezige materialen en de ontwikkeling van...

Pagina's