AKOESTIEK

14 van 14 resultaten
+
Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ.

Nieuwe houtbouwmethoden: eerste akoestische resultaten in situ.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gelet op het feit dat de traditionele houtbouwmethoden in rijwoningen en appartementen onvoldoende akoestische bescherming bieden, in het bijzonder op het vlak van laagfrequente geluidsisolatie, werden er binnen de onderzoeksprojecten 'DO-IT Houtbouw' en 'AH+' een aantal nieuwe houtskeletbouwconcepten ontwikkeld. Dit artikel bespreekt de in situ gemeten akoestische resultaten van deze systemen en van CLT-constructies (Cross Laminated Timber).
+
EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Luchtdichtheid van gebouwen.

EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Luchtdichtheid van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De gewestelijke EPB-regelgevingen (met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen) brengen het luchtdichtheidsniveau van gebouwen in rekening aan de hand van het E-peil (peil van primair energiegebruik). Een goede luchtdichtheid kan de energieprestatie van een gebouw aanzienlijk verbeteren. Naast het puur reglementaire aspect en de energiebesparingen die ermee gepaard gaan, laat een goede luchtdichtheid tevens toe om eventuele condensatieproblemen te vermijden en het thermische en...
+
EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Oververhitting in residentiële gebouwen.

EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Oververhitting in residentiële gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In de EPB-regelgeving zijn er een aantal eisen opgenomen met het oog op de beperking van het risico op oververhitting in nieuwe woongebouwen. Tot op heden bestaat er geen gelijkaardige eis voor de andere gebouwtypes, zoals kantoren. Het risico op oververhitting wordt conventioneel beoordeeld per wooneenheid en dit, aan de hand van een berekening, gebaseerd op diverse gebouwschilgerelateerde gegevens.
+
EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van gevels en andere muren die het beschermde volume begrenzen.

EPB - Gebouwschil: thermische isolatie, oververhitting, luchtdichtheid - Thermische isolatie van gevels en andere muren die het beschermde volume begrenzen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De EPB-regelgeving bevat een aantal eisen met betrekking tot de thermische prestaties van de gevels en de andere muren die het beschermde volume begrenzen. Naast de intrinsieke thermische eigenschappen van deze wanden, zal ook de thermische isolatie ervan een weerslag hebben op het globale warmte-isolatiepeil en de energieprestaties van het gebouw. Verder willen we erop wijzen dat de thermische isolatie van de wanden eveneens een zekere invloed heeft op het comfort van de gebruikers en de...
+
Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

Akoestische aspecten van mechanische ventilatie in eengezinswoningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De ontwerpers en installateurs van mechanische ventilatie hebben nood aan praktische richtlijnen om de akoestische comforteisen te kunnen respecteren. Dergelijke ventilatiesystemen zorgen immers vaak voor geluidshinder. Dit artikel geeft aanbevelingen om het ventilatorlawaai en stromingslawaai te bestrijden, geluidsuitbraak te voorkomen, structureel geluid te dempen en overspraak te vermijden.
+
Het lawaai veroorzaakt door sanitaire uitrustingen.

Het lawaai veroorzaakt door sanitaire uitrustingen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Analyse van de verschillende geluidsbronnen in een sanitaire installatie (trillingen, voortplanting en uitstraling van het geluid). Akoestisch-comfortcriteria in woonvertrekken (norm NBN S01-401 en buitenlandse normen). Resultaten van metingen in situ. Voornaamste geluidsbronnen : de kranen. Akoestische classificatie van de sanitaire uitrusting in België, Duitsland en Frankrijk.Invloed van de scheidingswand op de voortplanting van het geluid van waterleidingen.
16 maart 2015
Nieuws
+
Projet de rénovation des logements : Un nouvel outil qui décrit les techniques d’isolation acoustique !

Project voor de renovatie van woningen : een nieuwe tool die de nieuwe technieken voor akoestische isolatie beschrijft !

Leefmilieu Brussel
De geluidsomgeving is een element dat vaak uit het oog wordt verloren bij bouw- en renovatieprojecten. Het welzijn van de bewoners hangt er echter in hoge mate van af. Een goed akoestisch comfort heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit van elke dag en op de relaties tussen de gebruikers van een gebouw.
+
Bruit produit par les installations sanitaires.

Bruit produit par les installations sanitaires.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Analyse des différentes sources de bruit dans une installation sanitaire (vibrations, propagation et rayonnement des bruits). Critères de confort acoustique dans les locaux de séjour (norme NBN S01-401 et normes étrangères). Résultats de mesures in situ. Sources principales des bruits : la robinetterie. Classement acoustique des équipements sanitaires en Belgique , en Allemagne et en France. Influence de la paroi de séparation sur le rayonnement du bruit de la tuyauterie d'eau.