DICHTINGSSCHERM

20 van 46 resultaten
2014
Publicatie
+
Thermische isolatie van hellende daken.

Thermische isolatie van hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het toepassingsgebied van deze Technische Voorlichting beperkt zich tot de isolatie van daken van eengezinswoningen waarvan de dakbedekking bestaat uit kleine schubvormige elementen zoals pannen of leien. Eerst worden de basisprincipes uiteengezet. Vervolgens worden de samenstellende elementen van hellende daken en het ontwerp en de uitvoering van dakisolatiesystemen verder toegelicht. Het laatste hoofdstuk van deze TV is gewijd aan de renovatiewerken, meer bepaald de twee volgende thema's: de...
2012
Publicatie
+
Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
+
De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Technische installaties vergen dikwijls een doorboring van het luchtscherm. Deze doorboringen kunnen aan de bron liggen van aanzienlijke luchtlekken. Het is bijgevolg van groot belang om de nodige aandacht te besteden aan de verschillende fasen die nodig zijn voor de correcte realisatie ervan (ontwerp, planning en uitvoering). Dit artikel gaat tevens dieper in op de specifieke oplossingen voor de doorvoering van brandwerende wanden en voor de doorvoering van rookkanalen.
2012
Publicatie
+
Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Naast de diversifiëring van de bouwmethoden hebben de verhoogde noden en de strengere eisen op het gebied van de energieprestaties de afgelopen jaren voor wat betreft de plaatsing van deuren en vensters tot een ware technologische aardverschuiving geleid. Zo moet de aansluiting van het buitenschrijnwerk op de ruwbouw ervoor zorgen dat de prestaties van de vensterramen en het luchtscherm van de gevels op ononderbroken wijze gewaarborgd blijven. Uit talloze luchtdichtheidsproeven is echter...
+
Luchtdichtheidsprestatieklassen voor buitenschrijnwerk.

Luchtdichtheidsprestatieklassen voor buitenschrijnwerk.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het buitenschrijnwerk kan een belangrijke invloed hebben op de globale luchtdichtheid van het gebouw. De intrinsieke prestaties van de schrijnwerkelementen kunnen in het laboratorium bepaald worden, onder meer in het kader van de CE-markering. Gelet op het feit dat de beste prestatieklasse uit het huidige classificatiesysteem slechts lacunaire informatie oplevert, dringt er zich een verdere onderverdeling op, teneinde te kunnen komen tot een geschikte schrijnwerkkeuze.
2012
Publicatie
+
Luchtdichtheid van de gebouwschil bij platte daken.

Luchtdichtheid van de gebouwschil bij platte daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De luchtdichtheid in de lopende delen van een plat dak kan in principe op drie verschillende manieren gerealiseerd worden : door middel van een luchtdichte dakvloer, door middel van het dampscherm of door middel van de dakafdichting. Opdat de gebouwschil luchtdicht zou zijn, dient men erop toe te zien dat de continuïteit tussen het luchtscherm van het platte dak en dat van de buitenmuren gewaarborgd wordt. De luchtdichtheid van de buitenmuren wordt doorgaans tot stand gebracht door de...
+
Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Luchtdichtheid, een louter reglementaire kwestie ? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten : thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving, de prestaties (het ontwerp, de bepaling van het af te dichten volume, de plaatsing van de technische installaties, de keuze van de aard van het luchtscherm, het onderzoek van de uitvoeringsdetails, de communicatie en de planning om te komen tot energetisch performante...
+
Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies.

Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een korte herhaling van het belang van de luchtdichtheid van gebouwen, wat in de praktijk niet eenvoudig te waarborgen blijkt voor daken en houtskeletbouwwanden, maakt dit artikel een onderscheid tussen verschillende niveaus van luchtdichtheid en stelt het een aantal ontwerp- en uitvoeringsprincipes voor waarmee het mogelijk is het gewenste dichtheidsniveau te behalen.

Pagina's