STS-P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest

Door Catherine Grimonpont
05 november 2015
STS-P 71-3 Etanchéité à l’air des bâtiments Essai de pressurisation
SPF Economie
Onderhavige STS-P (spécifications techniques / technische specificaties) hebben betrekking op voorschriften voor het realiseren van een luchtdichtheidstest van een gebouw met apparatuur die toelaat dit gebouw in overdruk en/of onderdruk te plaatsen.

Voor een gebouw is de graad van luchtdichtheid dikwijls de weerspiegeling van de kwaliteit van de constructie. Naast de besparingen op energievlak die eruit voortvloeien of het regelgevende aspect, biedt een goede mate van luchtdichtheid diverse voordelen: 

  • Een goede luchtdichtheid voorkomt parasitaire luchtlekken waardoor warmteverliezen kunnen voorkomen worden, met als gevolg energiebesparingen en een verhoogd thermisch comfort.
  • Een goede luchtdichtheid maakt, indien ze gecombineerd wordt met een performant ventilatiesysteem, het mogelijk een goede kwaliteit van de binnenluchtinfo-icon in stand te houden en de impact van de ventilatie op de energiehuishouding beperkt te houden.
  • Een goede luchtdichtheid beïnvloedt overigens op positieve wijze het akoestisch comfortinfo-icon in het gebouw door de overdracht van externe geluiden via luchtlekken te beperken.
  • Een goede luchtdichtheid draagt ook bij tot het in stand houden van het gebouw door onder andere risico's op condensatie binnenin de wanden te beperken. 

De luchtdichtheid van een constructie definieert de capaciteit ervan tot het voorkomen van het binnendringen van lucht van de omgeving naar de binnenkant van het gebouw, en omgekeerd.
Ze wordt in cijfers uitgedrukt met behulp van het lekdebietinfo-icon (V) dat de schil passeert onder invloed van een drukverschil tussen de omgeving en de binnenruimte van het gebouw. In België drukt men de luchtdichtheid gewoonlijk uit voor een drukverschil van 50 Pa. Verschillende grootheden worden gebruikt om deze prestatie uit te drukken, en meer bepaald de luchtdoorlatendheid zoals die bepaald wordt op basis van de buitenoppervlakte van de gebouwschil (v50info-icon) – zie de definitie in §4.1.19. 

Om de verwachte energetische prestatie en een goede kwaliteit van de binnenlucht te realiseren, is de luchtdichtheid evenwel onlosmakelijk verbonden met een goede thermische isolatie, een performant ventilatiesysteem (dat de vernieuwing van hygiënische lucht verzekert) en de plaatsing van performante technische installaties. Het opdrijven van de dikten van de gebruikte isolatie in de wanden, zonder te letten op de luchtdichtheid, heeft namelijk geen zin als men de energiehuishouding bekijkt. Op dezelfde wijze zou het luchtdicht maken van een gebouw zonder ervoor te zorgen dat er een voldoende vernieuwing van de lucht plaatsvindt door gebruik te maken van gecontroleerde ventilatie, het comfort en zelfs de gezondheid van de personen die zich in het gebouw bevinden in het gedrang brengen. De drie punten die hiervoor werden vermeld, zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook al is het duidelijk dat dit principe van toepassing is op nieuwe constructies, is het van even groot belang om het toe te passen bij de renovatie van bestaande gebouwen. 

Naast op te meten zones die een zeer hoge mate van compactheidinfo-icon bezitten, zoals in het geval van bepaalde appartementen, vertonen woningen die gebouwd werden zonder al te veel aandacht te schenken aan de luchtdichtheid, op dit moment een v50 die gelegen is tussen 6 en 12 m³/(m².u). Men kan een doel bereiken dat gelegen is tussen 2 en 6 m³/(m².u) indien men gebruik maakt van een gericht ontwerp en een correcte uitvoering. Voor waarden lager dan 2 m³/(m².u) is een echte expertise vereist, zowel op het niveau van het ontwerp als op het niveau van de uitvoering: alle bouwknopen moeten worden onderworpen aan een adequaat onderzoek, en een sensibilisering van alle aan de bouw deelnemende partijen en beroepsgroepen is absoluut noodzakelijk. Een tijdens de bouw uitgevoerde luchtdichtheidstest (richtinggevende proef) is ook een waardevol hulpmiddel. 

Bijgevoegde bestanden: