STS 53.2 Industriële, commerciële en residentiële poorten

Door Catherine Grimonpont
05 november 2015
STS 53 PORTES 53.2 Portes industrielles, commerciales et résidentielles
SPF Economie
Aan industriële, commerciële en residentiële poorten worden steeds hogere eisen gesteld. Gebouwen moeten beantwoorden aan alsmaar strengere criteria op het vlak van gebruiks- en brandveiligheid, energiebesparing, comfort en milieubescherming.

Omdat, door de publicatie van NBN EN 13241-1, de Europese normalisatie voor industriële, commerciële en residentiële poorten, op verbeteringen na, afgerond werd, ontstond de noodzaak de normalisatie te kaderen in de Belgische regelgeving en de Belgische kwaliteitseisen.

De Europese normen leggen immers procedures vast waarmee de prestaties van de producten kunnen bepaald worden, maar ze beschrijven meestal niet de prestatieniveaus in functie van de toepassingsgebieden. Daarom leggen deze algemene voorschriften zich toe op de specifieke toepassing van de Europese normen. 

In dit document wordt soms verwezen naar normen die nog in de ontwerpfase verkeren. De laatste versie van het ontwerp van norm of van de norm is degene die in aanmerking moet worden genomen, tenzij de normverwijzing gedateerd werd. 

Wanneer de voorschriften, door verwijzing, zijn opgenomen in de regelgeving, dat wil zeggen federale, gewestelijke of andere reglementen, zijn ze bindend. 

De voorschrijver maakt zijn bestek op, op basis van de ontwerpvoorwaarden en deze voorschriften. De voorschrijver moet niet verwijzen naar aspecten die onder de regelgeving vallen (bij voorbeeld dat producten die onder de Machine en de Bouwproductenrichtlijn vallen de CE-markering dragen), tenzij hij een bepaalde prestatie wil nastreven voor zijn ontwerp (bijvoorbeeld eisen met betrekking tot thermische isolatie). De aannemer en de toezichthoudende ambtenaar verifiëren de overeenstemming van geleverde producten met de regelgeving en het bestek. 
Dit document wordt aan de stand van de techniek en de regelgeving aangepast. Eventuele wijzigingen aan de regelgeving ten opzichte van dit document hebben steeds voorrang op de bepalingen in dit document. Om deze reden is het aan alle betrokken professionele partijen (ontwerper, voorschrijver, fabrikant, aannemer, proeflaboratorium, veiligheidscoördinator-ontwerp, veiligheidscoördinatorverwezenlijking, personen belast met onderhoud, …) aangeraden om zich op de hoogte te houden van alle relevante normatieve en reglementaire wijzigingen, gebruiksvoorschriften en andere. Het is aan de betrokken professionele partijen om bij interventies de opdrachtgevers en gebruikers geïnformeerd te houden betreffende alle relevante normatieve en reglementaire wijzigingen, gebruiksvoorschriften en andere. 

Bijgevoegde bestanden: