Directories

20 van 87 resultaten
24 november 2014
Bedrijvengids
+
Confédération Construction Bruxelles-Capitale

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad is de Brusselse gewestelijke afdeling van de Confederatie Bouw. Onze hoofdopdracht is de verdediging van de belangen van de ondernemingen van de bouwsector, als woordvoerder ten overstaan van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Onze taak als gewestconfederatie omvat echter ook andere opdrachten, zoals: promotie van de bouwsector, stimulering van de activiteit van de sector in het Brussels gewest, informatie van de aangesloten ondernemingen over de nieuwe reglementeringen in het gewest, gratis advies voor de aangesloten ondernemingen. De CBBH biedt ook vijf gespecialiseerde cellen aan die werden opgericht met steun van de Brusselse Regering en die toegankelijk zijn voor elke aannemer die actief is in het BHG: Cel Energie-Leefmilieu, Cel Water, Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen, Cel Beheer en Innovatie, Cel Jongeren en Onderwijs.
24 november 2014
Bedrijvengids
+
ICS

ICS

Belgische Unie van Installateurs Centrale verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen : ICS is de groepering van de installateurs in een autonome beroepsvereniging die algemene problemen zowel economisch als sociaal oplost.
24 november 2014
Bedrijvengids
+
FEDELEC

FEDELEC

FEDELEC is de meest representatieve beroepsfederatie voor elektrotechnische ondernemers. Onze werking berust op een sterke nationale structuur, 13 regionale afdelingen en een samenwering met de lokale Confederaties.
20 november 2014
Bedrijvengids
+
FEGC (Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction)

FABA (Federatie van Algemene Bouwaannemers)

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) groepeert 17 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 4.500 ruwbouw- en algemene bouwaannemers voor wie zij het beroep verdedigt en promoot. De FABA heeft enerzijds tot doel de ondernemingen op sectoraal of subsectoraal niveau te verenigen en anderzijds de beroepssolidariteit tussen de leden te onderhouden en te versterken. Bovendien treedt de federatie voortdurend op om haar beroepen op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak te beschermen en te verdedigen. Vandaar dat de federatie contacten onderhoudt met de overheden, de vakbonden en de beroepsorganisaties van het bouwbedrijf. Zij groepeert onder andere de aannemers van industriële en residentiële bouw, spoorwegwerken, afbraak, de producenten van stortklaar beton enz.
20 november 2014
Bedrijvengids
+
BENOR asbl

BENOR vzw

Het merk BENOR wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het merk BENOR. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het merk vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het merk. Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.
18 november 2014
Bedrijvengids
+
FECAMO (Fédération belge des entrepreneurs Carreleurs et Mosaïstes) asbl

FECAMO (Belgische Federatie der Aannemers van Tegel- en Mozaïekwerken) vzw

De Beroepsfederatie van de aannemers-tegelzetters en mozaïekbewerkers (FECAMO) probeert haar leden-ambachtelijke tegelzetters te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen, probeert hun individueel dienstbetoon aan te bieden, activiteiten en dienstverlening te ontwikkelen waarvoor zij mogelijk interesse hebben en initiatieven te steunen inzake beroepsopleiding en promotie van het beroep. Fecamo wil toonaangevend zijn op het gebied van technische innovatie en bevordert de kwaliteit in de sector (CQ-keurmerk "Meester Tegelzetter"). FECAMO maakt tegelzetters warm voor ecologisch bouwen, het gebruik van gecertificeerde producten die voldoen aan de Europese normen en voor "milieucompatibele" technologieën, die milieuvriendelijk zijn en niet schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers. FECAMO werkt op een dynamische manier in verschillende instellingen zoals de Fédération Européenne des carreleurs (EUF), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), EFP, SYNTRA, IFAPME. Zij steunt op die manier initiatieven inzake beroepsopleiding en promotie van het beroep. FECAMO biedt haar leden dienstverlening en advies aan. Zij zet zich in voor de waardering van hun kunst bij het grote publiek en op alle bevoegdheidsniveaus. FECAMO heeft ook een webstek en is actief op verschillende sociale netwerken.
13 november 2014
Bedrijvengids
+
A la recherche d’un produit de construction ? Le TECHCOM, la base de données des produits de construction du CSTC, vous offre la solution…

Op zoek naar een bouwproduct? TECHCOM, de bouwproductendatabank van het WTCB, is dé oplossing voor u...

Informatieverspreiding behoort tot de kerntaken van het WTCB. Een van de kanalen die het Centrum hiervoor intensief gebruikt, is de unieke technisch-commerciële online bouwproductendatabank TechCom. Deze databank voor de bouwprofessioneel beschikt over een geavanceerde zoekstructuur, doorheen fabrikanten, invoerders, merken en productomschrijvingen en zal de zoektocht naar een geschikt bouwproduct verlichten. De relationele bouwproductendatabank TechCom bevat gedetailleerde informatie over niet minder dan 5.400 firma’s en 11.400 merken, die worden ingedeeld in 5.800 productfamilies. Deze onuitputtelijke informatiebron wordt gebruiksvriendelijk weergegeven onder de vorm van 32.600 relaties tussen de firma’s, merken en producten. De onderlinge relaties waarmee de TechCom-databank doorweven is, vormen het kloppende hart ervan. Zij zorgen ervoor dat de gebruiker met enkele muisklikken een welbepaalde productfamilie kan selecteren. Zo ziet deze in een oogopslag tot welke firma’s hij zich kan richten voor bijkomende informatie over de gekozen producten. Hiertoe volstaat het om door te klikken naar de websites van de beoogde fabrikanten of hen een e-mail te sturen. Naast het feit dat de bouwprofessioneel bij zijn opzoekingen gebruik kan maken van een uitgekiend bouwkundig trefwoordensysteem, zal hij bij zijn speurtocht naar een gekende firma of een specifiek merk ook een overzicht krijgen van andere firma’s die gelijkaardige producten aanbieden. De bouwproductendatabank biedt tevens de mogelijkheid om na te gaan welk bouwproduct het conformiteitsmerk “ATG” (Technische Goedkeuring) draagt. In de nabije toekomst zal deze nuttige informatie aangevuld worden met producten die het keurmerk “BENOR” dragen. De TechCom-databank wordt dagelijks door de bouwprofessioneel ondervraagd.
13 november 2014
Bedrijvengids
+
TD Ecobouwen en duurzame ontwikkeling

TD Ecobouwen en duurzame ontwikkeling

De kern van de technologische dienstverlening heeft als doelstelling om het algemene competentie- en kennisniveau van de Brusselse bouwsector te verhogen, en meer specifiek innovatieve praktijken en technologieën die beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen en voorschriften van duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling te stimuleren.
12 november 2014
Bedrijvengids
+
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet "De Groote" van 1947. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen. In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 90 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders, enz...), merendeels KMO's. Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten: - Het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden. - Het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden. - Het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid. Om deze opdrachten te vervullen, steunt het WTCB op de kennis en de ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.- Website van het WTCB- Duurzaam bouwen en renoveren- Energieprestaties
06 november 2014
Bedrijvengids
+
Pro du Bâtiment

Ik zoek een vakman

Kies een vakman om uw woning te bouwen, verbouwen of te renoveren uit onze 15.000 leden. Er zijn vele zoekmogelijkheden: sleutel-op-de-deur, isolatie, dak, verwarming, elektriciteit, sanitair enz. Kies uw provincie en een specialisatie!
14 augustus 2014
Bedrijvengids
+
Liste des installateurs chauffe-eau solaire en Région de Bruxelles-Capitale (RBC)

Gids van zonneboiler-installateurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Deze gids is een indicatieve lijst. De hierin vermelde firma's dienen geen aggregatie te hebben behaald om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als installateur te kunnen werken.U kan nagaan of uw installateur een geregistreerde aannemer is op de Kruispuntbank van Ondememingen (KBO), vrij te consulteren op: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/index.jsp.Belangrijke opmerking : het is voor Leefmilieu Brussel onmogelijk om de kwaliteit van alle bedrijven in deze lijst te garanderen; het is dus aan éénieder om de competentie en de kwaliteit van de installateurs zelf te verifiëren.
13 augustus 2014
Bedrijvengids
+
Liste des techniciens chaudière agréés de type L (mazout)

Lijst van de erkende verwarmingsketeltechnici van type L (stookolie)

De professionele die in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn als technici tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof zijn bij wijze van overgangsmaatregel gemachtigd om gedurende de geldigheidsperiode van hun bekwaamheidscertificaat de attesten van periodieke controles met betrekking tot verwarmingsketels die op een vloeibare brandstof werken, op te stellen. Deze technici zijn opgenomen in de lijst van de erkende verwarmingsketeltechnici van type L met als vermelding betreffende de staat van hun erkenning : “geldige erkenning in vernieuwing”. Vraag aan de professioneel die verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw verwarmingsketel om u een attest van periodieke controle te overhandigen, overeenkomstig de reglementering. Mogen we u vragen om voor het indienen van een erkenningsaanvraag het hiervoor bestemde formulier te downloaden, op onze pagina: "EPB-adviseur". Voor een aanvraag tot gegevenswijziging kunt u terecht op het adres op het formulier voor een erkenningsaanvraag.
30 juni 2014
Bedrijvengids
+
ecobuild.brussels - Le réseau des acteurs de la construction et rénovation durables à Bruxelles

ecobuild.brussels - Het netwerk van de sector voor duurzaam bouwen en renoveren in Brussel

ecobuild.brussels is het netwerk van Brusselse actoren voor duurzaam bouwen. Onder zijn leden vinden we architecten, studiebureaus, aannemers, materiaalhandelaars en vastgoedontwikkelaars terug. Zijn missie? Hen informeren, hun groei bevorderen en de samenwerking tussen de leden aanmoedigen. De cluster heeft ook een netwerk van partners: universiteiten en onderzoekscentra, beroepsverenigingen en instellingen voor opleidingen, informatie en bewustmaking. Met het oog op een maximale kwaliteit kunnen ondernemingen pas lid worden van de cluster na goedkeuring van hun kandidatuur door de Raad van bestuur, dat erop toeziet dat ze de tools, technieken, kennis en knowhow eigen aan duurzaam bouwen daadwerkelijk toepassen. In de online catalogus hebt u toegang tot alle leden en partners van de cluster ecobuild.brussels, onderverdeeld in categorieën waarvan de fiches regelmatig worden bijgewerkt. Ontdek ook de voordelen Ecobuild-lid te worden en hoe lid te worden. Voor meer informatie: www.ecobuild.brussels.
11 oktober 2017
Bedrijvengids
+
efp - BRIC

efp - BRIC

Dans le cadre du Programme Régional en Economie Circulaire, l’efp s’est donné pour mission de mettre en place, au niveau de l’apprentissage et de la formation, des actions pour intégrer le concept d’économie circulaire en construction afin de faire évoluer ces métiers. Entièrement réalisé par et pour les auditeurs de l’efp, le projet BRIC consiste en la conception, la construction et la déconstruction d’un module durable, évolutif et réversible. Il intégrera également des matériaux issus du réemploi afin de respecter la logique de circuit court et de réversibilité imposée par le BAMB dont BRIC est projet pilote européen. Le projet BRIC est un outil pédagogique qui évoluera jusqu’en 2020 dans sa conception, sa construction, son utilisation et de sa déconstruction. Il a pour but de préparer les futurs travailleurs bruxellois aux techniques les plus récentes et aux nouvelles activités liées à l’économie circulaire, mais aussi de sensibiliser de nombreux acteurs de la formation et de l’enseignement à l’économie circulaire via des visites et des mises à disposition de l’espace. Ce projet vous intéresse ? Contactez-nous rapidement pour organiser une visite : info@bric-efp.be ou 02 370 85 97
06 oktober 2017
Bedrijvengids
+
Facilitateur Occupation de la voirie - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Facilitateur Occupation de la voirie - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Services d'informations pour les entreprises de construction ; Encodage dans le logiciel Osiris et suivi de dossier ; Location de panneaux "Anti-Parking" ; Carte de stationnement Contactez votre facilitateur au 02/545.57.06 ou osiris@cnc.be Ce service vous est proposé par la Confédération Construction Bruxelles-Capitale avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et osiris.brussels.
06 oktober 2017
Bedrijvengids
+
Facilitateur Marchés et Appels à projets - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Facilitateur Marchés et Appels à projets - Entreprises de construction - Région de Bruxelles-Capitale

Saisissez les opportunités bruxelloises ! Nous vous informons et vous accompagnons sur les appels à projets bruxellois et dans vos démarches d'agréation pour les marchés publics. Contactez votre facilitateur au 02/545.57.82 ou marches@cnc.be Ce service vous est proposé gratuitement par la Confédération Construction Bruxelles-Capitale dans le cadre du Programme Régional en Économie Circulaire.
15 februari 2017
Bedrijvengids
+
Dorifor

Dorifor

Vous désirez apprendre un métier, une langue, l’informatique… ? Mettre à niveau vos connaissances avant d’entrer en formation ? Perfectionner ou actualiser vos compétences professionnelles ? Trouvez la formation qui vous correspond ! Vous désirez apprendre un métier mais vous ne savez pas lequel choisir ? Un métier vous tente et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ? Avez-vous les aptitudes et qualités qu’il requiert ? Aimez-vous ses conditions d’exercice ? Quelles possibilités d’emploi ce métier offre-t-il ? Informez-vous !
15 februari 2017
Bedrijvengids
+
Cenforgil

Cenforgil

Depuis 1996, CENFORGIL, centre de formation professionnelle, a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi peu qualifiés de la Région Bruxelloise. Nous luttons activement contre toutes formes d'inégalité, de discrimination ou d'exclusion à l'émancipation, l'autonomie et à l'exercice de la citoyenneté des personnes inscrites dans un dispositif d'insertion socio-professionnelle
15 februari 2017
Bedrijvengids
+
Cellule Emploi - Formation CCW

Cellule Emploi - Formation CCW

L’emploi et la formation au sein de votre entreprise? Une équipe de la CCW est là pour vous aider : formation continue, opérateurs de formations, aides financières en matière de formation, chèques formation, formations hivernales, séances d’information, aides financières en matière d’emploi, recherche de personnel.

Pagina's