Bouwberoepen

20 van 33 resultaten

2017
Publicatie
+
Outil de calcul pour l'évaluation des contrastes de couleur et le dimensionnement de la signalisation.

Rekenblad voor de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De "Design for all"-aanpak streeft naar een maximale toegankelijkheid van gebouwen. Hieronder valt ook de toegankelijkheid van visuele informatie (zie afbeeldingen 1 en 2). In dit artikel wordt een door het WTCB uitgewerkte rekentool voorgesteld die ondersteuning biedt bij de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie (waaronder beletteringen).
2017
Publicatie
+
Montage van zonnepanelen op hellende daken.

Montage van zonnepanelen op hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Technische Voorlichting (TV) heeft als oogmerk om concrete oplossingen aan te rijken voor de montage van zonnepanelen op hellende daken en dit, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Ze is van toepassing op daken waarvan de helling begrepen is tussen 15° en 75° en op de meest voorkomende types dakbedekkingen: golfplaten, pannen, leien en zinkbanen met staande naden. In deze TV wordt voornamelijk ingegaan op de aanpassingen die aan de dakbedekkingselementen doorgevoerd moeten worden om te...
+
Normen-Antennes.

Normen-Antennes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een groot aantal nationale normen zal op termijn vervangen worden door Europese normen. Daarom heeft het WTCB, met de steun van de FOD Economie elf Normen-Antennes opgericht. Deze hebben tot taak om de bouwsector - en de kmo's in het bijzonder - te informeren over de bestaande en in voorbereiding zijnde nationale en Europese normen.
19 mei 2015
Publicatie
+
Installatietoets

Installatietoets

Vlaamse Confederatie Bouw
Met de Installatietoets kan u gericht de installatie-eisen nagaan die van toepassing zijn in Vlaanderen bij renovaties en functiewijzingen met een melding of bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015. Deze eisen zijn enkel geldig indien de installatie wordt vernieuwd, vervangen of nieuw geplaatst. De installatie-eisen bij renovatie worden ingevoegd in het bestaande EPB-kader. Er zijn eisen aan de nieuwe of vernieuwde installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie enz
+
Op weg naar een betere toegankelijkheid.

Op weg naar een betere toegankelijkheid.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Onze hedendaagse gebouwen worden verondersteld toegankelijk te zijn. Deze vereiste kan soms echter moeilijk verzoenbaar zijn met de eisen inzake de dorpelhoogte van toegangsdeuren. Zo moeten er maatregelen getroffen worden om te vermijden dat men op deze plaats geconfronteerd zou worden met een verminderde luchtdichtheid, het ontstaan van koudebruggen of een niet-regendichte aansluiting. Er worden drie gevallen geanalyseerd: de toegangsdeur op het gelijkvloers, de deur naar een dakterras en de...
+
Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

Het bouwdetail : een ware eisenbundel.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tot voor kort bleven de prestatie-eisen die opgelegd werden aan gebouwen beperkt tot eisen inzake de stabiliteit, de duurzaamheid en de waterdichtheid. De laatste jaren hebben er echter talloze nieuwe prestatiecriteria hun intrede gedaan in de reglementeringen en de bestekken en dit, om een antwoord te kunnen bieden op de milieugerelateerde, economische en maatschappelijke uitdagingen.
+
Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid ?

Aangedreven voetgangersdeuren, enkel een kwestie van toegankelijkheid ?

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De automatisatie van de ramen en deuren kan de toegankelijkheid en het gebruikscomfort van gebouwen sterk ten goede komen. De gebruiksveiligheid moet echter te allen tijde verzekerd blijven. Dit artikel gaat daarom dieper in op het veiligheidsaspect van opendraaiende aangedreven voetgangersdeuren, meer bepaald op de regelgeving, de veiligheidsrisico’s en de te treffen beschermingsmaatregelen.
+
Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten : toegankelijk voor iedereen.

Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten : toegankelijk voor iedereen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Doordat men alsmaar grotere isolatiediktes toepast in de vloeren en spouwmuren, ontstaan er hoogteverschillen die de toegankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Indien men echter een zo klein mogelijk hoogteverschil toepast tussen de binnen en de buitenverharding, kunnen er vochtproblemen ontstaan. In dit artikel wordt toegelicht hoe men waterinfiltraties kan voorkomen zonder in te boeten aan toegankelijkheid.
2012
Publicatie
+
Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
+
Verticaal transport in woningen.

Verticaal transport in woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
In het kader van een toenemende vergrijzing en de daaraan verbonden kosten voor de samenleving, wordt er naar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Deze huizen zouden dan eventueel uitgerust kunnen worden met een stoeltjeslift, hefplatform of lift. Dit artikel legt de nadruk op de criteria waaraan de omgeving moet voldoen om de installatie van een dergelijk toestel mogelijk te maken.
2009
Publicatie
+
Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van een aantal aspecten in verband met verlichting (zoals verlichtingssterkte en verblinding) waaraan men bijzondere aandacht dient te besteden voor slechtzienden. Belang van de keuze van verven met een goed kleur- en luminantiecontrast in het kader van de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving voor personen met een matige visuele beperking.
+
Veiligheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton.

Veiligheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van een WTCB-Rapport dat weldra zal verschijnen en zal handelen over de veiligheidsaspecten die in aanmerking genomen moeten worden bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal oplossingen die gehanteerd kunnen worden om het risico op kantelen of vallen van kolommen te vermijden, in functie van de uitvoeringswijze.
+
Aanpasbare woningen.

Aanpasbare woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de ontwerpvoorschriften voor woningen die aanpasbaar zijn aan een persoon met beperkingen. Voorstelling van een ontwerpgids onder de vorm van een ringmap (enkel beschikbaar in het Frans), die recentelijk opgesteld werd door het WTCB en zijn partners. Dit gebeurde op het initiatief van de Waalse Regering en de CCW. Dit document (enkel beschikbaar in het Frans) zal gratis kunnen gedownload worden en heeft tot doel ontwerpregels aan te reiken, evenals een volledig voorschriftenkader...
2007
Publicatie
+
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de eisen (voorschriften) waaraan buitenschrijnwerk moet voldoen om te beantwoorden aan het principe van integrale toegankelijkheid in België en toegankelijkheidsoplossingen die vanaf de ontwerpfase moeten voorzien worden voor deurdorpels: oriëntatie, plaatsing van een dakoversteek of een luifel, uitvoering van een draineer- en evacuatiesysteem voor het regenwater, specifiek ontwerp van schrijnwerk (schuiframen en vensterdeuren).
+
Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand.

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel waarvan het eerste deel een stand van zaken opstelt van de Belgische eisen en wetgeving inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, slechtzienden of slechthorenden, evenals inzake brandveiligheid en de evacuatie in geval van brand. Het tweede deel van het artikel bespreekt de noden van personen met beperkte mobiliteit in geval van evacuatie, geeft een opsomming van de verschillende soorten beperkingen en de specifieke noden die eraan verbonden...
2006
Publicatie
+
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1).

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht van de toegankelijkheidseisen waaraan "integraal toegankelijke" inkomdeuren, vensterdeuren of schuiframen moeten voldoen, evenals van de eisen op het vlak van de bedienbaarheid van het schrijnwerk en het hang- en sluitwerk. Bepaling van de minimale opstelruimte, correcte dimensionering van het deurgeheel, rekening houdend met de ruwbouwopening, de minimale vrije doorgang en de opstelruimte naast de deur. Aanbevelingen voor deurdrangers, maatregelen om het hang- en sluitwerk...

Pagina's