Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

19 van 19 resultaten

2008
Publicatie
+
Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen.

Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Diverse studies hebben aan het licht gebracht dat de gebrekkige luchtkwaliteit en de comfort- en gezondheidsproblemen in woningen doorgaans terug te voeren zijn op gebreken bij het ontwerp, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de (natuurlijke, mechanische of gemengde) ventilatievoorzieningen of op een foute materiaalkeuze. Er is dus nood aan een betere kwaliteitsborging bij het gebruik en de uitvoering van de ventilatie-installaties die tegenwoordig op de markt beschikbaar zijn....
1999
Publicatie
+
Gastoestellen voor verwarming en warmwaterproductie: hoe problemen vermijden? (Uit de praktijk).

Gastoestellen voor verwarming en warmwaterproductie: hoe problemen vermijden? (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van de mogelijke problemen met verwarmingstoestellen en toestellen voor de productie van warm water met gas van het open type (uitschakeling van het toestel en CO-vergiftigingsrisico's), mogelijke oorzaken van die mankementen (dysfunctie van het toestel, onaangepaste gasvoorziening, slechte werking van de schoorsteen, onvoldoende toevoer van verbrandingslucht) en voorstel van oplossingen en 'regels der kunst' om dergelijke dysfuncties te voorkomen (correct ontwerp van de...
1993
Publicatie
+
Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk).

Inkapselen van asbestspuitlagen. (Uit de praktijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Problematiek in verband met asbestspuitlagen ( gezondheidsgevaren, het Koninklijk Besluit van 22 juli 1991 inzake arbeidsbescherming, saneringsmethoden). Inkapseling van spuitasbest : toepassingsgebied, technieken (gewone en gewapende omhulling, omhulling met een dikke bepleistering, diepte-impregnatie, verdubbeling), resultaten van WTCB-proeven op diverse inkapselingsproducten.
+
Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het...
+
Radon: belangrijkste radioaktieve vervuiling. (Onderzoek).

Radon: belangrijkste radioaktieve vervuiling. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Radon in het milieu en radonpenetratie in gebouwen. Aard en raming van het gezondheidsrisico, aanbevelingen inzake de maximale radonconcentratie boven dewelke saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Toestand in België. Middelen voor de meting van de radonconcentratie in de binnenlucht van gebouwen en technieken voor de beperking van de radonconcentratie (verhoogde ventilatie, pressurisatie van de woning en in onderdruk zetten van de grond).
1990
Publicatie
+
Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

Ventilatie van de kruipruimte als remedie tegen radon-problemen: Voorspelling van de prestaties van verschillende strategieën.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Voorstelling van een rekenmethode die gebruik maakt van een driedimensioneel computerprogramma gebaseerd op de methode van de eindige verschillen, voor de evaluatie van bepaalde strategieën ter beperking van de radonconcentratie in woningen. Voorstelling van de resultaten van typeberekeningen die de mogelijkheden van het programma aantonen, dat bijzonder goed geschikt lijkt voor de voorspelling en evaluatie van de prestaties van de ventilatiestrategieën in kruipruimten.
1989
Publicatie
+
Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bronnen van binnenverontreiniging: radon, organische stoffen (formaldehyde), tabak, zwarte rook, koolstof-, stikstof- en zwaveloxide (afkomstig van de verwarming met fossiele brandstoffen), reukhinder, zuurstofverbruik en productie van CO2 door het menselijk lichaam, externe verontreinigende stoffen. Impact van iedere van deze bronnen op de gezondheid, omvang van de emissies en vereiste verse-luchtdebieten. Ventilatie-aanbevelingen: optimale luchtverversingsgraad in functie van de aard van de...
+
Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

Rekenmodellen voor luchttransporten door gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Verschillende modellen voor de berekening van de luchtinfiltratie in gebouwen,hun toepassingsdomein en -beperkingen.Gegevens die in de verschillende modellen moeten worden ingevoerd en interpretatie van de resultaten. Deze modellen worden gebruikt voor de simulatie van de ventilatie van gebouwen. Toekomstperspectieven: sedert enkele tijd wordt de invloed van de luchtstroming in gebouwen op de kwaliteit van de omgevingslucht in vraag gesteld, met als gevolg een toenemende belangstelling voor de...
1999
Publicatie
+
La ventilation des habitations - Introduction.

La ventilation des habitations - Introduction.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Document qui explique succinctement pourquoi et comment ventiler un logement, et donne un aperçu du contenu de la norme belge NBN D 50-001 "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation", avec ses exigences en matière de ventilation de base et intensive, en finissant par l'énumération des "10 principes" de la ventilation des locaux d'habitation.
1999
Publicatie
+
Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

Appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude: comment éviter les désordres? (Pratique).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Description des problèmes que peuvent poser les appareils de chauffage et de production d'eau chaude à gaz de type ouvert (arrêt de l'appareil et risques d'intoxication au CO), les causes possibles de ces désordres (dysfonctionnement de l'appareil, alimentation en gaz non adaptée, mauvais fonctionnement de la cheminée, apport insuffisant d'air comburant) et proposition de solutions et de règles de bonne pratique pour prévenir leur apparition (conception correcte de la cheminée, bon emplacement...
1993
Publicatie
+
L'encapsulation des flocages d'asbeste. (Pratique).

L'encapsulation des flocages d'asbeste. (Pratique).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Problématique liée au flocage d'asbeste dans le bâtiment (risques pour la santé, l'Arrêté Royal du 22 juillet 1991 sur la protection du travail et méthodes d'assainissement). L'encapsulation : champs d'application, techniques (recouvrement superficiel, recouvrement superficiel avec renforcement, recouvrement par un enduit épais, imprégnation à coeur du revêtement, doublage), résultats d'essais réalisés au CSTC sur divers produits encapsulants.
+
La ventilation ou comment gérer la qualité de l'air. (Recherches & Etudes).

La ventilation ou comment gérer la qualité de l'air. (Recherches & Etudes).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Stratégies de gestion de la qualité de l'air dans les bâtiments : emploi limité de certains produits, utilisation de produits de substitution, filtrage de l'air, ventilation. Evaluation de l'étanchéité à l'air du bâtiment et du taux de renouvellement d'air. Exigences minimales posées à une installation de ventilation : exigences techniques (choix des débits, systèmes de filtrage d'air, consommation et entretien), exigences de confort (nuisances acoustiques, olfactives, courants d'air), etc....
+
Le radon: principale source de pollution radioactive. (Recherches & Etudes).

Le radon: principale source de pollution radioactive. (Recherches & Etudes).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Le radon dans l'environnement et pénétration du radon dans les bâtiments. Nature et estimation du risque pour la santé, recommandations concernant les concentrations maximales de radon au-delà desquelles des mesures d'assainissement s'imposent. La situation en Belgique. Moyens permettant de mesurer les concentrations de radon dans l'air intérieur des bâtiments, et techniques visant a réduire ces concentrations de radon (ventilation accrue, pressurisation de l'habitation et mise en dépression du...
1990
Publicatie
+
Prévision des performances de différentes stratégies de ventilation sous dalle visant à remédier aux problèmes de radon dans les habitations.

Prévision des performances de différentes stratégies de ventilation sous dalle visant à remédier aux problèmes de radon dans les habitations.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Présentation d'une approche de calcul utilisant un programme informatique tridimensionnel base sur la méthode des différences finies pour évaluer certaines stratégies visant a réduire la concentration de radon dans les habitations. Présentation des résultats de calculs types illustrant les possibilités du programme qui semble particulièrement bien approprie pour prévoir et évaluer les performances de stratégies de ventilation sous dalle.
1989
Publicatie
+
Déplacements d'air dans les bâtiments: modèles de calcul.

Déplacements d'air dans les bâtiments: modèles de calcul.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Les différents modèles de calcul des infiltrations d'air dans les bâtiments, leurs domaines et limites d'application. Données a introduire dans ces modèles et interprétation des résultats. Ces modèles sont utilises pour simuler la ventilation des bâtiments. Perspectives d'avenir: depuis peu on met en cause l'influence des écoulements d'air a l'intérieur des bâtiments sur la qualité de l'air ambiant avec comme conséquence un intérêt accru pour les modèles d'évaluation de la qualité de l'air a l'...
+
Critères de ventilation, santé, hygiène et confort.

Critères de ventilation, santé, hygiène et confort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Sources de pollution intérieure: radon, produits organiques (formaldehyde), tabac, fumées noires et oxydes de carbone d'azote et de soufre (émis par le chauffage a combustibles fossiles), gène due aux odeurs, consommation d'oxygène et production de CO2 par le corps humain, polluants extérieurs. Impact de chacune de ces sources de pollution sur la santé, importance des émissions et débits d'air frais nécessaires. Recommandations de ventilation: taux optimal de renouvellement d'air, en fonction...