Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

19 van 19 resultaten

+
Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

Ventilatie van woongebouwen: een nieuwe TV en een rekentool.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een correcte ventilatie is onontbeerlijk om een goede luchtkwaliteit in onze woningen te waarborgen. Om die reden dient de installatie van het ventilatiesysteem weldoordacht te gebeuren. Zo dient men hierbij vanaf het ontwerp en de montage tot aan de indienststelling en het onderhoud een strikte procedure te volgen. Voortaan zijn er een nieuwe TV en een rekentool beschikbaar die hoofdzakelijk gericht zijn tot de installateur.
+
Het belang van de ventilatorkeuze.

Het belang van de ventilatorkeuze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De juiste ventilatorkeuze is cruciaal bij de installatie van een mechanisch-ventilatiesysteem om de vereiste systeemprestaties te kunnen behalen. In dit artikel gaan we dieper in op de criteria die men hierbij in het achterhoofd moet houden: het ventilatiedebiet en het drukverlies, de ventilatorkarakteristiek, het werkingspunt en diverse andere criteria.
2012
Publicatie
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een stand van zaken over het opmeten van de mechanische-ventilatiedebieten in residentiële toepassingen en zet eerst de beschikbare meetmethoden op een rijtje. Vervolgens worden de algemene aanbevelingen voor een correcte meting behandeld. Ten slotte volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de aanbevolen meetmethoden en hun gebruiksvoorwaarden.
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...
1999
Publicatie
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van de mogelijke oplossingen voor de natuurlijke verseluchtvoorziening (voor de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen), met de te realiseren debieten, de dimensionering van de voedingsvoorzieningen (afdichtbare en regelbare openingen), hun plaats en andere prestatie-eisen (toelaatbaar lekdebiet, akoestische kwaliteit, montage- en onderhoudsvoorschriften,...) .
1999
Publicatie
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Beschrijving van mogelijke oplossingen voor de natuurlijke luchtafvoer in woningen, van toepassing op de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen: plaats en te realiseren debiet, samenstelling van die afvoervoorzieningen (regelbare afvoeropening, kokers en uitmonding op het dak), dimensionering van die voorzieningen (afsluitbare en regelbare) en kokers, tracé en plaats van de kokers, eisen inzake de hoogte van de koker boven het dak en enkele andere prestatie-eisen. .
1993
Publicatie
+
Dampkappen en keukenventilatie.

Dampkappen en keukenventilatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Basisgegevens voor dampkappen voor keukenventilatie. Classificatie van dampkappen en hun toebehoren (filters, afvoerleidingen). Eisen van de gebruiker van een dampkap : afvoer van polluenten, energieverbruik, geluidsoverlast, enz. Technische aspecten van de installatie (soorten dampkappen, afmetingen en plaatsing, afvoer van de kookdampen, luchttoevoer, akoestisch gedrag, afvoerleidingen, controle van de debieten, brandveiligheid, verlichting, onderhoud en gebruik). Methoden om de...
1992
Publicatie
+
Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Algemene filosofie van de in oktober 1991 verschenen norm NBN D 50-001 en toelichting van de voornaamste punten.b.t. de ventilatie van woonvertrekken: ventilatiemogelijkheid van ieder woonvertrek, inbraakvrije ventilatievoorzieningen, nominaal ventilatiedebiet, vereenvoudigde en gemengde ventilatiesystemen, luchttoe- en -afvoeropeningen, uitmonding van de afvoerkanalen, luchtdichtheid, recyclagemogelijkheid van de ventilatielucht, energierecuperatie op de ventilatielucht, enz.
1989
Publicatie
+
Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

Ventilatiecriteria, gezondheid, hygiëne en komfort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Bronnen van binnenverontreiniging: radon, organische stoffen (formaldehyde), tabak, zwarte rook, koolstof-, stikstof- en zwaveloxide (afkomstig van de verwarming met fossiele brandstoffen), reukhinder, zuurstofverbruik en productie van CO2 door het menselijk lichaam, externe verontreinigende stoffen. Impact van iedere van deze bronnen op de gezondheid, omvang van de emissies en vereiste verse-luchtdebieten. Ventilatie-aanbevelingen: optimale luchtverversingsgraad in functie van de aard van de...
+
L'étanchéité à l'air des conduits de ventilation. (Normes & Règlements).

L'étanchéité à l'air des conduits de ventilation. (Normes & Règlements).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Article qui tente d'apporter des réponses à toute une série de questions relatives à l'étanchéité des conduits de ventilation : Quelles sont les conséquences du manque d'étanchéité des conduits et comment exprimer la qualité de l'étanchéité ? Comment mesurer les fuites ? Quelles sont les possibilités d'amélioration ?
+
La ventilation des habitations - Evacuation naturelle.

La ventilation des habitations - Evacuation naturelle.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Description des solutions envisageables pour l'évacuation naturelle de l'air des habitations, d'application pour la ventilation de base, intensive et des locaux spéciaux , avec leur localisation et les débits à réaliser, la composition de ces dispositifs d'évacuation (ouverture d'évacuation réglable, gaine et débouché en toiture), le dimensionnement de ces dispositifs (obturables et réglables) et des gaines, le tracé et l'emplacement des gaines, exigences relatives à la hauteur de la gaine au-...
1999
Publicatie
+
La ventilation des habitations - Introduction.

La ventilation des habitations - Introduction.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Document qui explique succinctement pourquoi et comment ventiler un logement, et donne un aperçu du contenu de la norme belge NBN D 50-001 "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation", avec ses exigences en matière de ventilation de base et intensive, en finissant par l'énumération des "10 principes" de la ventilation des locaux d'habitation.
1999
Publicatie
+
La ventilation des habitations - Alimentation naturelle.

La ventilation des habitations - Alimentation naturelle.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Description des solutions possibles pour l'alimentation naturelle en air frais (pour la ventilation de base, intensive et des locaux spéciaux), avec les débits d'air à réaliser, le dimensionnement des dispositifs d'alimentation (ouvertures obturables et réglables), leur emplacement et autres exigences de performances (débit de fuite admissible, qualité acoustique, prescriptions de montage et d'entretien,...)
+
Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

Ventilation des cuisines et hottes aspirantes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Données de base pour les hottes aspirantes destinées à la ventilation de la cuisine. Classification des hottes et de leurs accessoires (filtres, conduits d'évacuation). Exigences de l'utilisateur d'une hotte : évacuation des polluants, consommation d'énergie, nuisances acoustiques, etc. Aspects techniques de l'installation (types de hotte, dimensions et installation, évacuation des vapeurs de cuisson, amenée d'air, comportement acoustique, conduits d'évacuation, contrôle des débits, entretien,...
+
Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Philosophie générale de la norme NBN D 50-001 parue en octobre 1991, et commentaire des points principaux en relation avec la ventilation des pièces d'habitation: possibilités de ventilation de chaque pièce d'une habitation, dispositifs de ventilation résistant à l'effraction, débit nominal de ventilation, systèmes de ventilation simples et mixtes, bouches d'amenée et d'évacuation de l'air, emplacement du débouche du conduit d'évacuation, étanchéité à l'air, possibilité de recyclage de l'air,...
+
Critères de ventilation, santé, hygiène et confort.

Critères de ventilation, santé, hygiène et confort.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Sources de pollution intérieure: radon, produits organiques (formaldehyde), tabac, fumées noires et oxydes de carbone d'azote et de soufre (émis par le chauffage a combustibles fossiles), gène due aux odeurs, consommation d'oxygène et production de CO2 par le corps humain, polluants extérieurs. Impact de chacune de ces sources de pollution sur la santé, importance des émissions et débits d'air frais nécessaires. Recommandations de ventilation: taux optimal de renouvellement d'air, en fonction...