Verwarming, ventilatie en klimaatregeling

20 van 27 resultaten

+
Ontwerp en dimensionering van slimme installaties.

Ontwerp en dimensionering van slimme installaties.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De technische installaties hebben als oogmerk om het comfort van de gebruikers te waarborgen. Bijgevolg moet er bij het ontwerp ervan rekening gehouden worden met de gebruikersbehoeften en de gebouwbestemming. Deze talrijke installaties zijn evenwel onderhevig aan een immer stijgend aantal eisen. Om hun optimale werking te garanderen, moeten ze dan ook correct ontworpen en gedimensioneerd worden.
2018
Publicatie
+
Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector.

Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Daar waar de technische installaties in het verleden eerder los van elkaar stonden en door verschillende vakspecialisten gerealiseerd werden, merken we tegenwoordig een sterke tendens naar integratie op. Zo zijn verwarming, warm water, ventilatie en elektriciteit alsmaar meer met elkaar verbonden en worden ze enerzijds gekoppeld aan de gebouw- en omgevingsparameters en anderzijds aan externe netten. Dit stelt de installatiesector uiteraard voor talloze uitdagingen. Dit artikel bespreekt hoe de...
2016
Publicatie
+
Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze TV, die de TV's 192 en 203 vervangt, heeft tot doel om de ontwerpers en de installateurs van ventilatiesystemen voor woongebouwen stap voor stap te begeleiden bij het ontwerp, de montage, de indienststelling en het onderhoud. Deze publicatie wordt aangevuld door een ventilatierekentool (die in de tekst aangeduid wordt als 'de rekentool') die binnen het WTCB ontwikkeld werd om het ontwerp, de montage en de indienststelling van ventilatiesystemen te vergemakkelijken. In dit concrete en...
+
Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangt Rapport 1) (+ correcties van december 2014).

Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (vervangt Rapport 1) (+ correcties van december 2014).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit Rapport handelt over het ontwerp en de dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties waarbij het warmtetransporterende fluïdum bestaat uit warm water en die aangesloten zijn op een warmtegenerator die werkt op vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen. Het rapport beslaat de volgende thema’s: bepaling van het verwarmingsvermogen, bepaling van het ketelvermogen, warmteafgiftesystemen, leidingnet, circulatiepomen, expansievaten en regeling van de verwarmingsinstallatie.
+
De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

De doorboringen van het luchtscherm beheersen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Technische installaties vergen dikwijls een doorboring van het luchtscherm. Deze doorboringen kunnen aan de bron liggen van aanzienlijke luchtlekken. Het is bijgevolg van groot belang om de nodige aandacht te besteden aan de verschillende fasen die nodig zijn voor de correcte realisatie ervan (ontwerp, planning en uitvoering). Dit artikel gaat tevens dieper in op de specifieke oplossingen voor de doorvoering van brandwerende wanden en voor de doorvoering van rookkanalen.
+
Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Luchtdichtheid, een louter reglementaire kwestie ? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten : thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving, de prestaties (het ontwerp, de bepaling van het af te dichten volume, de plaatsing van de technische installaties, de keuze van de aard van het luchtscherm, het onderzoek van de uitvoeringsdetails, de communicatie en de planning om te komen tot energetisch performante...
+
Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !

Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Een correcte luchtdichtheid laat niet alleen toe om de energieprestaties en het thermische en akoestische comfort van een gebouw sterk te verbeteren, maar stelt de gebruikers tevens in staat om condensatieproblemen te vermijden. Om luchtdicht te kunnen bouwen zijn er echter ook een aantal grondige wijzigingen nodig op het gebied van een ontwerp, de coördinatie en de uitvoering van de werken.
2010
Publicatie
+
PEB - Ventilation des bâtiments - La ventilation mécanique : les bouches, conduits, ventilateurs et groupes.

EPB - Ventilatie van gebouwen - Mechanische ventilatie : ventielen, kanalen, ventilatoren en luchtgroepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Deze Infofiche behandelt de problematiek van de ventielen, kanalen en mechanische luchtgroepen die betrekking hebben op ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (systeem D), met mechanische toevoer en vrije afvoer (systeem B) of met vrije toevoer en mechanische afvoer (systeem C).
2009
Publicatie
+
Lage-temperatuurverwarming wordt de standaard.

Lage-temperatuurverwarming wordt de standaard.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Keuze van het warmteafgiftesysteem voor een watervoerende verwarmingsinstallatie, ontwerp en dimensionering van een (Z)LTV-systeem (rekening houdend met de gebouwkarakteristieken : isolatie, ventilatie, thermische massa, zontoetreding, ¿), optimalisatie van de warmterecuperatie, belang van een goede coördinatie en onderlinge samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...
+
Intégration des installations techniques : un défi pour le secteur.

Intégration des installations techniques : un défi pour le secteur.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Alors que les installations techniques étaient autrefois relativement indépendantes les unes des autres et placées par des spécialistes de la branche, on observe aujourd'hui une forte tendance à l'intégration. Le chauffage, l'eau chaude, la ventilation et l'électricité sont ainsi de plus en plus souvent interconnectés, mais également liés aux paramètres du bâtiment, à son environnement et aux réseaux externes. Le secteur des installateurs doit dès lors faire face à de nombreux défis. Cet...
+
Conception et dimensionnement d'installations intelligentes.

Conception et dimensionnement d'installations intelligentes.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Destinées à assurer le confort des occupants, les installations techniques d'un bâtiment doivent être conçues en tenant compte des besoins des utilisateurs mais aussi de la destination du bâtiment. Ces installations sont toutefois nombreuses et soumises à une liste d'exigences de plus en plus longue. Afin qu'elles puissent fonctionner de manière optimale, il importe qu'elles aient été correctement conçues et dimensionnées.
2016
Publicatie
+
Guide pratique des systèmes de ventilation de base des logements (remplace les NIT 192 et 203).

Guide pratique des systèmes de ventilation de base des logements (remplace les NIT 192 et 203).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
La présente NIT, qui remplace la NIT 192 et la NIT 203 , a pour objectif d'accompagner, étape par étape, le concepteur et l'installateur de systèmes de ventilation des logements, en suivant la chronologie "conception - montage - mise en service - entretien". Elle est complétée par l'outil de calcul "Ventilation" (appelé "outil de calcul" dans la suite du texte), conçu par le CSTC pour faciliter la conception, le montage et la mise en service des systèmes de ventilation. Ce document, qui se veut...

Pagina's