Soort info

20 parmi 43 résultats

+
Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen (vervangt TV 170 en 181 gedeeltelijk).

Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen (vervangt TV 170 en 181 gedeeltelijk).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het doel van deze publicatie is de dimensionering van een verwarmingssysteem met warmwaterbuizen uitleggen aan de hand van genormaliseerde curven afkomstig van de producent. De volgende aspecten komen hierin aan bod: - Terminologie en symbolen - Algemene beschrijving van de vloerverwarmingssystemen - Warmteafgifte van het vloerverwarmingssysteem - Dimensionering van een vloerverwarmingssysteem - Toepassingsvoorbeeld voor een eengezinswoning.
+
Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel geeft een korte beschrijving van de nieuwe regels ter berekening van de thermische prestaties van gebouwen, die opgenomen zijn in de laatste versie van de normen NBN B 62-002 en NBN B 62-301. Eerstgenoemde norm wordt gebruikt voor alle thermische berekeningen die buiten het kader van de EPB-regelgeving vallen en is eveneens van toepassing op de dimensionering van verwarmingsinstallaties. De tweede norm doet op haar beurt dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van...
+
Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten (enkel online beschikbaar).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de thermische prestaties in de winter van dunne reflecterende producten. Dit gebeurde enerzijds door middel van laboratoriummetingen (onder stationaire randvoorwaarden) en anderzijds aan de hand van metingen in testcellen, onderworpen aan reële buitenomstandigheden (niet-stationaire randvoorwaarden). Deze resultaten werden eerst onderling vergeleken en vervolgens met de resultaten van berekeningen, uitgevoerd volgens de geldende normen (EN ISO 6946).
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Principe van de warmtetransmissie door de vloer en reeks nieuwe rekenmethoden vermeld in de norm NBN EN ISO 13370, nationale ingangsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de toepassing in België van de berekening van de warmteverliezen langs de vloer, en zeer uitgebreid rekenvoorbeeld vergezeld van enkele nuttige tabellen en grafieken voor de bepaling van de U-waarde van een vloer op de volle grond. Onderzoek van de aanpassingsmogelijkheden van de isolatie-eisen met betrekking tot de wanden in...
1997
Publicatie
+
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Analyse van de zonnetransmissie (zonnewinst) en lichttransmissie doorheen de beglazing en overzicht van de technologische oplossingen om de invloed van de zon en het licht door vensters te beheersen: zonwerende beglazing (absorberende en weerkaatsende beglazing, beglazing met een selectieve zonwering), beglazing met veranderlijke eigenschappen (fotochrome, thermochrome en thermotrope beglazing), electro-actieve chromogene beglazing (met vloeibare kristallen, met gedispergeerde deeltjes,...
+
Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

Evaluatie van de effekten van koudebruggen. Matematische modellen en praktische rekenwijze.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Gedetailleerde analyse van koudebruggen (bronnen van warmteverliezen, oppervlaktecondensatie en schimmelvorming), geïllustreerd aan de hand van gevalstudies: methoden voor de analyse van de fysische realiteit van koudebruggen, lineaire k-coëfficiënt en temperatuur van de koudebrug.
+
Elementaire begrippen over warmtetransmissie.

Elementaire begrippen over warmtetransmissie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Theoretische begrippen over thermische isolatie ten behoeve van alle bij de thermische isolatie van gebouwen betrokken bouwvakken: warmtetransport (geleiding, convectie, straling, verdamping en condensatie) en basisgegevens betreffende de drie voornaamste manieren van warmte-overdracht: geleiding, convectie en straling. Warmtetransmissie door een muur. Definitie van de meest gebruikte thermische eenheden en grootheden.
+
Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

Keuze van de binnentemperatuur voor de berekening van de warmteverliezen en van de warmteovergangscoëfficiënt hi.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Hypothesen aangenomen voor de bepaling van de comforttemperatuur, de omgevingstemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur. Thermische uitwisseling door convectie tussen de lucht van een lokaal en een muur van dit lokaal. Thermische uitwisseling door straling tussen twee oppervlakken. Globale thermische uitwisselingscoëfficiënt op basis van de resulterende droge temperatuur(comforttemperatuur).
2016
Publicatie
+
Dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude (remplace partiellement les NIT 170 et 181).

Dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude (remplace partiellement les NIT 170 et 181).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Le but de cette publication est d'expliquer comment dimensionner un système de chauffage par le sol à eau chaude sur la base des courbes normalisées fournies par les fabricants. Elle traite les aspects suivants : - Terminologie et symboles - Description générale des systèmes de chauffage par le sol - Émission de chaleur des systèmes de chauffage par le sol - Dimensionnement d'un système de chauffage par le sol - Exemple d'application pour une maison unifamiliale

Pagina's