Soort info

20 parmi 46 résultats

+
Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

Toleranties in de bouw: terminologie (vervangt Katern 2010/01.02 en Infofiche 43.02).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Dit artikel, dat een update vormt van het gelijknamige artikel uit de thematische WTCB-Contact nr. 25 "Toleranties in de bouw" en de Infofiche nr. 34.2, reikt de lezer een aantal termen aan die frequent gebruikt worden als men het heeft over toleranties. Deze lijst is gebaseerd op de definities uit de referentienorm ISO 1803.
+
Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Artikel dat een inventaris opmaakt van de belangrijkste normen met betrekking tot de ventilatie van en de luchtkwaliteit in gebouwen, en dit zowel ten behoeve van installateurs, architecten als studiebureaus.
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de principes van de warmteoverdracht via de grond en een voorstelling van enkele nationale invoergegevens, nodig voor de berekening van de energiebehoeften en de transmissieverliezen in België, stelt dit rapport de nieuwe rekenmethoden uit de norm NBN EN ISO 13370 voor, die zowel van toepassing zijn in een stationair als in een dynamisch regime. Vervolgens worden deze rekenmethoden toegepast op de dimensionering van verwarmingsinstallaties, wat gepaard gaat met een...
+
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond. Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370. (Van Normen & Reglementen).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Principe van de warmtetransmissie door de vloer en reeks nieuwe rekenmethoden vermeld in de norm NBN EN ISO 13370, nationale ingangsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de toepassing in België van de berekening van de warmteverliezen langs de vloer, en zeer uitgebreid rekenvoorbeeld vergezeld van enkele nuttige tabellen en grafieken voor de bepaling van de U-waarde van een vloer op de volle grond. Onderzoek van de aanpassingsmogelijkheden van de isolatie-eisen met betrekking tot de wanden in...
+
De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Overzicht inzake "duurzame ontwikkeling", met de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en de beoordeling van de milieuimpact van materialen en bouwwerken volgens de impactcategorieën (uitputting van de grondstoffen, broeikaseffect, giftigheid, milieuverontreiniging, 1/4), de ontwikkeling van milieuetiketten en -verklaringen, de mogelijkheden die worden geboden door de LCA-programma's voor gebouwen en door de algemene beoordelingsmethoden zoals de BREEAM (BRE Environmental...
+
Tolérances dans la construction : terminologie (remplace le Cahier 2010/01.02 et l’Infofiche 43.02).

Tolérances dans la construction : terminologie (remplace le Cahier 2010/01.02 et l’Infofiche 43.02).

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Cet article, qui constitue une mise à jour de l’article du même nom, paru dans le CSTC-Contact thématique n° 25 "Tolérances dans la construction", ainsi que de l’Infofiche n° 34.2, définit un certain nombre de termes fréquemment employés dans le domaine des tolérances. Les définitions sont issues de la norme de référence ISO 1803.

Pagina's