Soort info

20 parmi 29 résultats

19 mei 2015
Artikel
+
Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Luchtdicht Bouwen van A tot Z

Vlaamse Confederatie Bouw
Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! Een goede luchtdichtheid kan het E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Het is ook belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren, met gezonde binnenlucht en een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en vochtproblemen, met een goede geluidisolatie en een voldoende brandveiligheid.
17 september 2014
Artikel
+
OPALIS - répertoire des revendeurs (et acheteurs) de matériaux de construction

OPALIS - overzicht van doorverkopers (en aankopers) van bouwmateriaal

Leefmilieu Brussel
De website Opalis.be richt zich tot alle particulieren, aannemers en architecten die kringloopmaterialen wensen te kopen, te verkopen of aan te wenden. Er staat een up-to-date overzicht op van professionele doorverkopers van bouwmaterialen over heel België, met tips omtrent kringloopmaterialen en de aanwending ervan. Suggesties om in de bijzondere bepalingen van het bestek 5 kringloopmaterialen in te schrijven zijn er ook. De website is een realisatie van vzw ROTOR, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2014
Publicatie
+
Thermische isolatie van hellende daken.

Thermische isolatie van hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het toepassingsgebied van deze Technische Voorlichting beperkt zich tot de isolatie van daken van eengezinswoningen waarvan de dakbedekking bestaat uit kleine schubvormige elementen zoals pannen of leien. Eerst worden de basisprincipes uiteengezet. Vervolgens worden de samenstellende elementen van hellende daken en het ontwerp en de uitvoering van dakisolatiesystemen verder toegelicht. Het laatste hoofdstuk van deze TV is gewijd aan de renovatiewerken, meer bepaald de twee volgende thema's: de...
+
Octrooien als innovatiestimulans.

Octrooien als innovatiestimulans.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie en creativiteit. Ze beschermen de waarde van uitvindingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen. De FOD ‘Economie’ heeft een aantal Octrooicellen opgericht die de bedrijven sensibiliseren en hun vragen beantwoorden. Voor de bouw valt deze taak te beurt aan het WTCB.
2012
Publicatie
+
Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken.

Montagetechnieken voor zonnepanelen op hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De montagetechnieken voor zonnepanelen voor hellende daken kunnen aangepast worden aan het merendeel van de bestaande daktimmerwerktypes en dakbedekkingen. Tijdens de uitvoering ervan dient men echter de nodige zorg aan de dag te leggen om de stabiliteit te waarborgen, afdichtingsproblemen te vermijden en de oorspronkelijke prestaties van het dak veilig te stellen.
2009
Publicatie
+
Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen.

Nieuwe materialen met fotokatalytische eigenschappen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Korte beschrijving van het fenomeen van de fotokatalytische afbraak van polluenten en organische stoffen onder invloed van het zonlicht. Voorstelling van de eerste praktische lessen die getrokken werden uit een reeks studies die het WTCB verrichtte in samenwerking met het OCW en het CoRI, en die erop gericht waren om het nut van de toevoeging van fotokatalytische hulpstoffen in daken, (minerale of organische) afwerkingssystemen en betonnen straatstenen na te gaan.
2009
Publicatie
+
Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie.

Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Na een kort overzicht van de functies van het onderdak beschrijft dit artikel hoe men dient over te gaan tot de plaatsing van een ersatz-onderdak. Hierbij wordt ook nader ingegaan op de beperkingen van dergelijke onderdaken met een voorlopig karakter. Daarnaast tracht de auteur antwoorden te bieden op een aantal vaak gestelde vragen met betrekking tot de na-isolatie van bestaande daken.
2006
Publicatie
+
La fraction "bois" des toitures à versants.

De houtfractie in hellende daken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Tabel die de vereiste isolatiedikte voor een hellend dak geeft met een opbouw die de continuïteit va het isolatiemateriaal waarborgt voor een Umax-waarde van 0,4 W/m²K. Tabel die de toename van de isolatiedikte (onderbroken isolatie) in hellende daken weergeeft, afhankelijk van de houtfractie en de eventuele mechanische bevestigingen.
16 juni 2015
Nieuws
+
Wallonie: isolation renforcée pour la prime à l’isolation de la toiture

Wallonie: isolation renforcée pour la prime à l’isolation de la toiture

Confederatie Bouw
La nouvelle prime énergie pour l’isolation d’une toiture existante (bâtiment de plus de 20 ans) est d’application depuis le 1er avril 2015. La résistance thermique de la couche d’isolant requise pour obtenir une prime à l’isolation de la toiture est maintenant de minimum 4,5 m².K/W (au lieu de 3,5 m².K/W). L’entrepreneur devra donc placer une épaisseur d’isolant supérieure afin que son client puisse bénéficier d’une prime.

Pagina's