Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Opslagvat

Reservoir waarin warm water kan worden opgeslagen. Dit reservoir biedt de mogelijkheid om een waterreserve aan te leggen om te voldoen aan de behoeften aan verwarming of sanitair warm water.

Ondoorlatendheidscoëfficiënt

o De coëfficiënt van ondoorlatendheid van het perceelinfo-icon [%]: de verhouding tussen de equivalente ondoorlatende oppervlakte en de totale oppervlakte van het perceel. Hij houdt rekening met alle ondoorlatende oppervlakken (daken, aangelegde wegen, parkeerterreinen, toegangen, omgeving)

Oververhittingscriterium

Een oververhittingscriteriuminfo-icon is een index, die toont in welke mate het gebouw oververhittingsrisico's vertoont.

Onderdruk van 50 pascal

Komt overeen met een wind van 32 km/u (een lichte storm), toegepast op alle gevels van het gebouw Infiltratiedebiet onder normale omstandigheden hangt af van o De hoogte van het gebouw; o Het aantal blootgestelde gevels; o De omgeving.

Overschrijding

Aritmetisch verschil tussen het totale lawaainiveau, gemeten wanneer de gelaakte bronnen in werking zijn, en het achtergrondlawaai (wanneer de gelaakte bronnen niet in werking zijn).

Ondoordringbaar maken

Deze strategie is de belangrijkste van allemaal. Een slechte dichting kan de akoestische inspanningen van een hele wand ongedaan maken. Er moet dan ook heel veel aandacht aan worden besteed om parasiettransmissies te beperken. Dit gebeurt door het stoppen van spleten, kokerdoorgangen, voegen en ramen. Er is niet veel nodig. Het is simpel: waar lucht door kan, kan het geluidinfo-icon door. Goede isolatie tegen luchtgeluiden veronderstelt noodzakelijkerwijze een goede luchtdichtheid, die niet ten koste van een gezonde ventilatie van de ruimten mag gaan.

Onderhoudsfactor

De onderhoudsfactorinfo-icon is een reductiefactor, die het mogelijk maakt om rekening te houden met de vermindering van de verlichting, te wijten aan meerdere fenomenen die voortvloeien uit de veroudering van de installatie en van de vertrekken.

Oververhittingsindicator

De oververhittingsindicatorinfo-icon, uitgedrukt in Kh (kelvinuur). Deze indicator vertegenwoordigt de niet bruikbare zonnewinsten, of meer bepaald de niet in de constructie opgeslagen zonnewinsten. Hoe hoger dit getal, hoe groter de kans op ongemak t.g.v. oververhitting.

Ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen

De ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen onderscheidt drie luiken: • het luik EPB-werken, bij werken die onderhevig zijn aan een stedenbouwkundige en/of milieuvergunninginfo-icon; • het luik EPB-certificatie; • het luik EPB-eisen van de technische installaties, voor alle centrale verwarmings- of klimatisatie-installaties (http://www.leefmilieubrussel.be/)

Organische vervuiling

Organische vervuilinginfo-icon is een soort van chemische vervuiling, veroorzaakt door koolstofhoudende polluenten, zoals organische materie (gier, slib van waterzuiveringsinstallaties enz.), organochloorverbindingen (DDT's) en polychloorbifenylen (PCB's). In het geval van organische materie kunnen de polluenten de troebelheidsgraad van het water verhogen en eutrofiëringinfo-icon teweegbrengen, met een vermindering van de hoeveelheid opgeloste zuurstof. Deze wijzigingen aan het milieu hebben diepgaande gevolgen voor de bevolking van een milieu (verdwijning van soorten, wildgroei van ander soorten). De effecten van de andere organische polluenten variëren sterk, afhankelijk van hun aard: sommigen zijn heel goed biologisch afbreekbaar (carbamaten), anderen zijn persistent (dioxinesinfo-icon). In deze laatste categorie zijn de persistente organische polluenten (POP's), zoals de PCB's en de DDT's, bijzonder giftig, gezien ze vetabsorberend zijn. Er is dus bioamplificatie van deze polluenten op elk niveau van de voedselketen, waarbij de laatste het sterkst vervuild zijn. De mens staat helemaal bovenaan in de voedselketen... Bron: www.futura-sciences.com

Pagina's