Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Nearly Zero Energy Building

Een Nearly Zero Energy Buildinginfo-icon is een gebouw dat geen, of bijna geen, energie verbruikt. Dit wordt verkregen door een hoge energie-efficiëntie. De energiebehoeften zouden in grote mate gedekt moeten zijn door de energie, geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen, meer bepaald van bronnen die ter plaatse of dichtbij kunnen worden hernieuwd.

Netto-energiebehoefte voor de afkoeling

Netto-energiebehoefte voor de afkoelinginfo-icon (kWh/m²/jaar): theoretische waarde, bepaald door de EPB-software, die de jaarlijks af te koelen last weergeeft. Deze eenheid is onafhankelijk van de koelmachine en heeft betrekking op het ontwerp van het gebouw en de interne lasteninfo-icon. Vanaf 2015 legt het BHG een wettelijke maximumwaarde van 15 kWh/m²/jaar op.

Nettobebouwingsdichtheid

Het onderscheid tussen bruto- en nettodichtheid hangt af van de gekozen referentieoppervlakte. De nettodichtheid houdt alleen rekening met de oppervlakten van de percelen die werkelijk voor de gegeven bestemming worden gebruikt: terrein dat door het gebouw wordt ingenomen, vrije ruimten op het perceel of het eiland, interne toegangswegen. De brutodichtheid houdt rekening met het hele gebied dat wordt beschouwd, zonder uitsluitingen: collectieve uitrustingen (al dan niet bebouwd), groene ruimten, hoofdwegen en infrastructuur. Afhankelijk van het type stadsweefsel (breedte van de wegen, gewicht van de vrije ruimten) kan de dichtheid aanzienlijk variëren.

Niet-hernieuwbare primaire energiefactor

Voor een gegeven energievectorinfo-icon, de niet-hernieuwbare primaire energieinfo-icon, gedeeld door de van buiten ontvangen energie. De niet-hernieuwbare primaire energie is de energie die nodig is om een van buiten ontvangen eenheid energie te leveren, rekening houdend met de niet-hernieuwbare energieinfo-icon die nodig is voor ontginning, de verwerking, de opslaginfo-icon, het transport, de verwekking, de transformatie, de distributie en alle andere operaties die nodig zijn om de van buiten ontvangen energie naar het gebouw te brengen dat ze zal gebruikeninfo-icon (FP,NR kan

Natuurlijke woongebieden

Gebieden op het land of in het water die zich onderscheiden door hun geografische, abiotische en biotische eigenschappen, ongeacht of ze volledig natuurlijk of seminatuurlijk zijn.

n50

n50info-icon is de hoeveelheid luchtvolume die per uur wordt vernieuwd bij een drukverschil van 50 pascal, in [1/h] ook uitgedrukt als [h-1] en [vol/h] of [m³/h.m³] in de norm NBN D 50-001. Dit wordt ook luchtvernieuwingscijfer of lekdebietinfo-icon genoemd, teruggebracht naar het binnenvolume van het gebouw. Het wordt gebruikt om passiefhuizen te kenmerken (n50

Natura 2000 (net)

Samenhangend Europees ecologisch netwerk, bestaande uit alle bijzondere gebieden voor natuurbehoud en gebieden voor bijzondere bescherming, aangeduid door de lidstaten van de Europese Unie.

Natura 2000 (gebied)

Gebied, aangewezen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de procedures en criteria, bepaald door artikels 40 tot 46, waarin alle Natura 2000 stations vervat zijn die het gebied vormen.

Natureplus

Specifiek op bouwproducten gericht milieulabel. Het werd in 2001 gesticht en wordt beheerd door Natureplusinfo-icon Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen, in België vertegenwoordigd door de vzw VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen). Natureplus is in Duitstalig Europa ontstaan, op verzoek van de Duitse handel in bouwproducten. Men heeft voor dit label de criteria van enkele zeer strenge en goed gecontroleerde labels (Eco Umweltinstitut, TÜV-Süddeutschland, IBO-Östenreichisches Institut für Baubiologie und ökologie) samengevoegd en verder uitgewerkt. Onder de koepel van het BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel) vroegen de handelaren om de invoering van een uniek label dat het begrip zou bevorderen en de communicatie met de voorschrijvers en de consumenten zou vergemakkelijken. Anders dan de meeste andere milieulabels op de markt, omvat dit label naast ecologische, kwalitatieve, gezondheids- en etiketteringscriteria ook sociale criteria. Het hanteert geen economische criteria. De ecologische criteria van Natureplus zijn talrijk en de eisen zijn zeer hoog. Een voorbeeld: afgewerkte producten moeten ten minste 85% hernieuwbare grondstoffeninfo-icon bevatten. De vereisten worden aangevuld met criteria voor de kwaliteit van eindproduct, waarvoor men moet aantonen dat het product toereikend is voor zijn gebruik en dat het technisch goedgekeurd is. De producten worden in het laboratorium getest. De externe, onafhankelijke controle wordt verzekerd op basis van een bestek, aangevuld met een jaarlijkse bijkomende controle.

Night-cooling

Intensieve ventilatieinfo-icon 's nachts via frisse lucht van buiten. De thermische massainfo-icon koelt door deze intensieve luchtverversing af. Deze koelte wordt gedurende de dag geleidelijk aan de omgevingslucht afgegeven

Pagina's