Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Lucht-Water-Wind (test)

De 'lucht-water-wind'-test bestaat uit een conditionering van de gevelelementen in een gecontroleerde omgeving.

Levenscycluskostenanalyse (LCCA)

Is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product dat of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'einde leven'-kosten (ontmanteling, deconstructieinfo-icon, afbraak) onderling vergelijkbaar maakt. Wordt gewoonlijk uitgevoerd voor twee periodes: een kortere (20 of 30 jaar) en een langere (50 of 60 jaar) om toe te laten de effecten op middellange en lange termijn te evalueren.

Levenscyclusanalyse(LCA)

Kwantificeert de potentiële impact op het milieu van een product aan de hand van een globaal beeld van de levenscyclusinfo-icon van dat product. Dankzij deze analyse kan de verplaatsing van vervuiling worden geïdentificeerd, kan het overheersende type milieu-impactinfo-icon bij de vervaardiging van een product worden geëvalueerd of kunnen bepaalde specifieke elementen met een grote impact op het milieu worden geïdentificeerd. Het gaat om een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met meerdere types impacts en criteria. ISO-norm 14040 zegt: "De levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek om de milieuaspecten en de potentiële impact op het milieu die gepaard gaat met een productsysteem te evalueren." De LCA is dus een hulpmiddel bij de besluitvorming waarmee prioritaire acties kunnen worden bepaald, die ervoor moeten zorgen dat de milieu-impact van een product wordt beperkt. In dat opzicht is de LCA een waardevolle informatiebron voor fabrikanten van bouwmaterialen. De levenscyclusanalyse van een materiaal vormt de basis van de databases die het op hun beurt mogelijk maken om de milieubalansinfo-icon op te maken van een wand of een heel gebouw.

Lawaai van ingedeelde inrichtingen

Elk industrie- of landbouwbedrijf dat mogelijk vervuiling of hinder veroorzaakt, in het bijzonder voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden, is een ingedeelde inrichtinginfo-icon.

Luchtgeluid en contactgeluid

De transmissiewegen, hetzij in de structuur hetzij in de lucht, moeten als een geheel worden beschouwd. Bijvoorbeeld, als ik in mijn appartement spring, zullen de onderburen een contactgeluid horen, terwijl de mensen die bij mij zijn, een luchtgeluid zullen horen. Vaak moet een geluidsstrategie rekening houden met de gelijktijdige interactie van lucht- en contactgeluiden. Dat geldt bijvoorbeeld als er een trein voorbijrijdt (geluidinfo-icon + trilling).

Lasten

De totale last die de structuur moet dragen. De last kan constant zijn (bijv. het gewicht van de structuur) of variëren naargelang het tijdstip (bijv. in functie van het aantal personen binnen het gebouw) of zelfs uitzonderlijk zijn (bijv. het gewicht van een dik pak sneeuw). De combinatie van al deze lasteninfo-icon kan de aard van een structuurelement beïnvloeden: het kan onderhevig zijn aan drukinfo-icon, maar er kan in uitzonderlijke gevallen ook trekinfo-icon optreden.

Luchtdichtheidsklasse

De luchtdichtheidsklasseinfo-icon van het ventilatienetwerk, zoals vermeld in norm EN 13779. De dichtheidsklassen definiëren de maximumniveaus van luchtverlies onder welbepaalde testvoorwaarden, uitgedrukt in l.m²/s. Filtratieklasseinfo-icon: de filters zijn geklasseerd volgens hun vermogen om steeds kleinere partikels tegen te houden (classificatie volgens norm EN 779): -filters met gemiddelde efficiëntie (klassen G1 tot G4) - filters met hoge efficiëntie (klassen F5 tot F9) - filters met heel hoge efficiëntie of absolute filters (klassen H10 tot H14). De keuze van de filtratieklasse waarmee het ventilatienet wordt uitgerust, zal afhangen van de plaats in het ventilatiesysteem (prefiltratie, eindfiltratie enz.) en het nagestreefde filtratieniveau voor het te ventileren vertrek (woning, kantoor, ziekenhuis enz.). VAV-kasteninfo-icon: variabele volumekasten. Deze bieden de mogelijkheid om het geleverde luchtvolume te regelen in functie van de reële behoeften van het lokaal (bijvoorbeeld, in combinatie met een CO2-sonde).

Lichte scheidingswand

Dit "complexe" type wand bestaat uit een assemblage van verschillende materialen (structuur, vlakke elementen en isolerende laag) en kent nuttige toepassingen omdat deze wanden snel en flexibel kunnen worden verwerkt. Door zijn lichte gewicht zal dit type wand in principe niet bijdragen aan het thermische binnencomfort... Er zullen ook enkele voorbereidingen nodig zijn met het oog op het akoestische comfort van de ruimten. (Zie G_WEL01 - Het akoestisch comfortinfo-icon verzekeren.)

Lineaire thermische transmissiecoëfficiënt

Lineaire thermische transmissiecoëfficiëntinfo-icon ?e: lineaire correctieterm voor de thermische stroom, berekend volgens de eendimensionale referentie en voor een temperatuurverschil van 1 K tussen de omgevingen aan weerszijden van de lineaire bouwknoopinfo-icon.[W/mK]

Levenscyclus

De levenscyclusinfo-icon van een product houdt rekening met alle activiteiten die bij de vervaardiging, het gebruik, het transport en de verwijdering van dit product komen kijken. Deze levenscyclus wordt over het algemeen geïllustreerd als een reeks etappes vanaf de productie (ontginning of oogst van de grondstoffen) tot de uiteindelijke afvoering (verwijdering of valorisatie), met inbegrip van de vervaardiging, de verpakking, het transport, het verbruik door huishoudens of industrieën, en de recyclage of de wegwerking. (www.actu-environnement.com)

Pagina's