Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Interne lasten

De interne lasteninfo-icon hangen af van het gebruik van een gebouw en zijn in de regel te wijten aan de bewoners, de verlichting en de elektrische toestellen.

Inertieklassen van de materialen

Deze kenmerken de inertie van de bouwelementen, individueel beschouwd, afhankelijk van de plaats waar ze worden toegepast.

Inspringing

De inspringinginfo-icon is een binnenwaartse, schuine verwijding in de dikte van een muur van een deur- of vensteropening. De inspringing houdt op bij de posten of lijsten van de kozijnen van de deur of het raam, wanneer dit bestaat, en kan, afhankelijk van de zijde, binnen- of buitenluiken bevatten. De inspringing heeft als doel de lichtinval te bevorderen in het geval van vensters of kelderramen, of de doorgang van mensen en voertuigen te vergemakkelijken in het geval van deuren en poorten.

Inwonersequivalent of [I.E.]

Inwonersequivalent of [I.E.] Meeteenheid om het vermogen van een zuiveringstechniek te beoordelen. Deze meeteenheid is gebaseerd op de hoeveelheid vervuiling per persoon en per dag.

Inheemse soort

Niet door de mens geïmporteerde soort, die dus afkomstig is uit de eigen streek. (bron: woordenlijst BIM)

Invasieve en potentieel invasieve exotische soorten

Uitheemse soorten die de neiging hebben om zich voort te zetten of te verspreiden in groten getale, in buitensporige mate of op een manier die een bedreiging vormt voor het behoud van de biodiversiteitinfo-icon. De lijst van invasieve soorten bevindt zich in bijlage IV (Ordonnantie betreffende het natuurbehoud, 1 MAART 2012)

Impactindicator

De impactcategorieën zijn talrijk. We kunnen twee types onderscheiden die op twee niveaus een rol spelen. ? De op schade gerichte categorieën: - uitputting van de hulpbronnen, - impact op de gezondheid van mensen, - milieu-impactinfo-icon. ? De op problemen gerichte categorieën: - klimaatverandering / klimaatopwarming, - vernietiging van de stratosferische ozon, - verzuring, - eutrofiëringinfo-icon, - vorming van foto-oxidanten (smog), - aantasting van de abiotische hulpbronnen, - aantasting van de biotische hulpbronnen, - grondgebruik, - ecotoxicologische impact, - ecologische impact (bij de mens).

Indicatoren

Indicatoreninfo-icon zijn objectieve parameters voor een bepaald thema op basis waarvan de prestaties van het uitgevoerde project (of van een voorziening) kan worden geëvalueerd.

Indicatoren van de waterkwaliteit

De ongeveer zestig parameters die de drinkbaarheid van waterinfo-icon bepalen. De belangrijkste parameters die men analyseert om de kwaliteit van het leidingwater in Europa te garanderen zijn: o Microbiologische parameters [aantal/100 ml]: Escherichia coli (E. Coli), Enterococcus, gehalte kolonies op 22°C,… o Chemische parameters [?g/l]: • zware metaleninfo-icon: arsenicum, lood, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, selenium, zink, ijzer, mangaan, aluminium... • pesticiden • koolwaterstoffen • fluorverbindingen • cyaniden • nitraten en nitrieten • chloorverbindingen o Parameters als indicatoreninfo-icon voor de kwaliteit: • kleur, geur, smaak, troebelheid... • geleidbaarheid • radioactiviteit • ammoniak • natrium • sulfaten • totaal organische koolstof = voedsel voor micro-organismen • enz. o Andere te controleren parameters: legionellabacteriën, cyanobacteriën (bron van toxines) enz.

Indicatoren voor de kwaliteit van hemelwater

o Zuurtegraad van het water [pHinfo-icon]: maakt het mogelijk voldoende bestendige uitrustingen en leidingen te kiezen; o Waterhardheid [°fH – Franse graad]: maakt het mogelijk het risico van kalkaanslag op de uitrusting te identificeren; o Oxideerbaarheid uitgedrukt door: • Stoffen in suspensie (MES) [mg/l] : geeft het drooggewicht van de verzamelde stoffen. Vertegenwoordigt de primaire of fysische pollutie: de troebelheid van het waterinfo-icon. • Biologische zuurstofvraag (BZV) en Chemische zuurstofvraag (CZV) [mgO2/l]: twee indicaties van de graad van vervuiling van het water door organische stoffen. De eerste waarde verwijst naar de hoeveelheid biologisch afbreekbare stoffen, dus stoffen die door micro-organismen kunnen worden afgebroken; de tweede duidt op de hoeveelheid oxideerbare organische stoffen, dus stoffen die worden afgebroken door een reactie met de zuurstof in het water. Ze vertegenwoordigen de secundaire of organische vervuilinginfo-icon. o Bacteriologische kwaliteit [op 22°C]: gehalte bacteriën in de vorm van kolonies [UFC/100 ml]. o Geleidbaarheid [µS/cm]: drukt de mineralisatie van het water uit, volgens de concentraties van mineralen [mg/l]: gehalte aan calcium, natrium, kalium, haloïden (chloor)... Zacht water heeft meestal een lage geleidbaarheid, hard water een hoge geleidbaarheid. o De kleurindex van het water voor het spoelen van toiletten. o Enz.

Pagina's