Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

HVAC-installatiegeluiden

De generieke Engelse omschrijving 'Heating Ventilation Air Conditioning' (HVAC) groepeert verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties. Het betreft de voorzieningeninfo-icon waarover de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het meest klagen wat niveau van geluidshinderinfo-icon betreft. [De BIM-gegevens: lawaai in Brussel, reeks fiches van 2005 tot 2010]. De HVAC-installaties vormen problemen omdat ze ofwel met onderbrekingen werken, ofwel dag en nacht, ofwel in combinatie van beide bijzonderheden. De ongemakken zijn ook frequenter in de zomer (airco, open vensters). Het tonale karakter van het geluidinfo-icon dat HVAC's produceren (onder andere te wijten aan het draaien van ventilatoren), vormt een belangrijke hinderfactor. De belangrijkste geluidverwekkende componenten in HVAC-installaties zijn: • de compressoren (koelmachine) • de ventilatoren (condensatoren, koeltorens, uitrusting die in het algemeen wordt gebruikt in luchtcirculatie) Elk compressortype heeft zijn eigen karakteristieke geluid, dat bestaat uit geluiden van de romp (de mantel van de compressor), de motor, de aandrijving, de pulsatie van de vloeistof die door de koelleidingen tussen de compressor en de warmtewisselaar wordt gepompt: • HVAC-installaties gebruikeninfo-icon meestal schroefcompressoren die over het hele geluidsspectrum minder luidruchtig zijn dan zuigercompressoren; • in het geval van zuigercompressoren zijn de geluidsbronnen vooral de zuig- en perskleppen die slaggeluiden produceren; • bij centrifugale compressoren ontstaat een geluidspiek bij een frequentieinfo-icon die afhankelijk is van de rotatiesnelheid en van het ontwerp van de compressor. We hebben het dan over piekfrequenties. Ventilatoren hebben af te rekenen met zeer veel fysieke fenomenen: • turbulentiegeluid heeft te maken met verplaatsing van lucht (breedbandgeluid waarbij mogelijk bepaalde resonanties worden opgewekt zodat piekfrequenties ontstaan), • sirenegeluid (voor sommige installatietypes, geluiden met hoofdfrequentie evenredig aan het aantal schoepen en de rotatiesnelheid van de ventilator), • rompgeluid (turbulentiegeluid kan worden overgedragen op de romp die dan begint te trillen en geluid uitstraalt naar buiten). De geluiden van aeraulische oorsprong (sirene, turbulentie) overheersen meestal de mechanische geluiden (motor, lagers, slechte uitlijning …). Het geluidsniveau van een installatie wordt vaak gemeld op haar technische fiche in de vorm van waarden van geluidsvermogen of waarden van het gemeten geluidsdrukniveau op een welbepaalde afstand en onder welbepaalde weerkaatsingsomstandigheden (meestal in het vrije veld, wat betekent zonder weerkaatsing en bijgevolg onafhankelijk van de inplanting). Deze gegevens kunnen worden gepresenteerd volgens frequentie (onmisbaar voor de technische fiches van de ventilatoren).

Hydraulische geleidbaarheid (coëfficiënt van)

Parameter die de doorlatendheid van de bodem meet. Deze wordt gemeten in een verzadigde bodem en gebruikt om de werkzaamheden te dimensioneren. Niet te verwarren met de infiltratiecapaciteit. [mm/h] of [m/s]

Holle kies

Een holle kiesinfo-icon is in stedenbouwkunde een niet-bebouwde ruimte, omringd door bebouwde percelen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen in een voormalig landbouwgebied waar een enkel perceel onbebouwd is gebleven, of ingeval een gebouw werd afgebroken en er op de betreffende plaats achteraf niet opnieuw werd gebouwd.

Huishoudelijk

Afkomstig van gebruik verbonden aan de dagelijkse activiteiten in een woning door haar gebruikers of bewoners.

Harthout (ook: kernhout)

Harthout of kernhout is het binnenste gedeelte van het hout, dat overeenkomt met de oudste gevormde groeiringen, die geen levende cellen meer bevatten. Het is hard, compact, dicht, droog en onrotbaar hout dat vaak donkerder is dan spinthout. Bron: http://fr.wikipedia.org

Helder 'parasietwater'

Met helder water wordt water bedoeld met een kleine hoeveelheid vervuilende stoffen: bijvoorbeeld regenwater, draineerwater, grondwater enz. Wanneer dit water terechtkomt in het openbaar rioleringsstelsel, vermindert het zuiveringsrendement van de collectieve zuiveringsstations. De zuivering van afvalwater berust immers op het gebruik van kolonies zuiverende bacteriën. De vervuiling van het afvalwater vormt dus de 'voeding' voor deze kolonies bacteriën. Wanneer helder water wordt gemengd met afvalwater (grijs of zwart), is deze voeding minder geconcentreerd en ontwikkelen de zuiverende bacteriën zich niet optimaal. Hierdoor wordt het rendement van de zuivering beïnvloed.

Huisafvalwater

Water dat uitsluitend water bevat afkomstig van sanitaire installaties, water afkomstig uit keukens, water afkomstig van de schoonmaak van gebouwen zoals woningen, kantoren, ruimtes voor klein- of groothandel, schouwburgen, kazernes, campings, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, hospitalen, klinieken en andere inrichtingen waar niet-besmettelijke zieken ondergebracht zijn en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankslijterijen, kapsalons, water afkomstig van de thuis verrichte huishoudelijke was, water afkomstig van de reiniging van niet van motoren voorziene rijtuigen en van rijwielen met hulpmotoren, water afkomstig van de reiniging van minder dan tien voertuigen en hun aanhangwagens per dag, met uitzondering van spoorvoertuigen evenals, in voorkomend geval, regenwater; o afvalwater afkomstig van wasinrichtingen waarvan de wasmachines uitsluitend door de klanten worden gebruikt; o afvalwater van fabrieken, werk- en opslagplaatsen en laboratoria waarin minder dan zeven personen werkzaam zijn, behalve wanneer de overheid die bevoegd is voor de toekenning van de lozingsvergunning, oordeelt dat het afvalwater schadelijk is voor de rioleringinfo-icon en/of voor de normale werking van een waterzuiveringsstation en/of de ontvangende omgeving, en niet onder huishoudelijkinfo-icon afvalwater mag worden ingedeeld.

Hernieuwbare energiebron

Energie uit een bron die door haar ontginning wordt uitgeput (bijvoorbeeld fossiele brandstoffen).

Hernieuwbare energie

Energie, geproduceerd op basis van hernieuwbare, niet-fossiele bronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie, zee-energie, hydro-elektrische energie, energie uit biomassainfo-icon, stortplaatsgas, gas van waterzuiveringsstations en biogasinfo-icon (cf. RICHTLIJN 2009/28 idem)

Hoogte van de verdieping

Afstand tussen de naakte bovenzijde van de vloerplaat en de naakte onderzijde van de plafondplaat

Pagina's