Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Gedecentraliseerde productie

Individuele productie van energie, bestemd voor één eindconsument.

Glijdende temperatuurregeling

Glijdende temperatuurregelinginfo-icon is een regeling die rekening houdt met de buitentemperatuur. Hoe kouder het buiten is, hoe warmer het water in de radiatoren moet zijn. De toegepaste wet is de 'verwarmingscurve'.

Globaal rendement van een installatie

Het globaal rendement van een installatieinfo-icon is de verhouding tussen de reële behoefte en het jaarverbruik: ?globaal = reële behoefte [kWh] / jaarlijks verbruik [kWh]. Het geeft dus het verlies van de installatie weer. Simpel beschouwd kunnen we zeggen dat de EPB-regelgevinginfo-icon het rendement van een verwarmingsinstallatie als volgt definieert: ?syst = ?afgifte x ?distributie x ?opslaginfo-icon waarbij ? ?afgifte = afgifterendement, d.w.z. de verhouding tussen de nuttige lading die de verwarmingselementen elke maand afgeven aan het verwarmde vertrek en de totale warmte die ze afgeven. Het omvat ook het nutteloze warmteverlies van deze elementen en het verlies als gevolg van een onvolmaakte regeling. Het warmteverlies via de afgifte-elementen toont dus het gedeelte van de warmte dat door deze elementen wordt afgegeven en meteen verloren gaat zonder het vertrek ten goede te komen. Enkele voorbeelden: - Bij een radiator die voor een buitenwand is geplaatst, wordt een deel van de warmte die door deze radiator wordt afgegeven, rechtstreeks naar de wand gestuurd zonder de rest van het vertrek ten goede te komen. Dit geldt ook voor vloerverwarming: daar verdwijnt een deel van de warmte naar de ruimte onder de vloer. - De creatie van een volume waar de luchttemperatuur hoger is dan de comforttemperatuur, d.w.z. het fenomeen van gelaagdheid (waar te nemen door metingen van verticale luchttemperatuurprofielen). Dit leidt tot een hoger lokaal warmteverlies richting een wand (het plafond). - Het warmteverlies als gevolg van de regeling staat voor het verlies als gevolg van het tijdsverschil tussen de levering van de warmte of koeling en de onmiddellijke behoefte in het vertrek. ? ?distributie = distributierendementinfo-icon: de verhouding tussen de warmte die de verwarmingselementen afgeven aan het vertrek en de warmte die de warmteproductie-installatie(s) en/of het/de warmwaterreservoir(s) aan het warmtedistributiesysteem afgeven. Het geeft dus het verlies via de distributieleidingen en de accessoires weer (kleppen, circulatoren). De hoeveelheid warmte die via deze elementen verloren gaat, kan niet nuttig voor het gebouw worden gerecupereerd. ? ?opslag = Bij opslag van thermische energie in een bufferreservoir staat het opslagrendementinfo-icon voor de verhouding tussen de warmte die aan het distributiesysteem wordt geleverd en de warmte die de warmteproductie-installatie(s) aan het/de warmwaterreservoir(s) afgeven.

Geluidsbron

De geluidsbronnen in het stedelijk milieu zijn talrijk en gevarieerd. Wat stedenbouw betreft, zijn het vooral de permanente bronnen die voortvloeien uit vervoersinfrastructuur die vorm geven aan de geluidsomgevinginfo-icon. Van al deze infrastructuur weegt de weg ongetwijfeld het zwaarst door. We moeten erop wijzen dat het geluidinfo-icon van de verkeerswegen afhankelijk is van vele factoren, zoals intensiteit, samenstelling, snelheid, aard van de verkeersdoorstroming, het gedrag van de automobilist en de wegbedekking.

Gemengde technieken

De gemengde techniekeninfo-icon maken gebruik van intensieve biologische procedés als aanvulling bij extensieve procedés, die meestal op het einde van het zuiveringsproces worden toegepast. Bij de gemengde procedés bieden intensieve zuiveringssystemen (biologisch en/of chemisch) de mogelijkheid om zwaarder vervuild of industrieel afvalwater (chemische vervuiling) voor te behandelen.

Groendak

Geheel van elementen die een plat of schuin dak bedekken en waarop het mogelijk is om planten onder verschillende vormen te laten groeien, van een eenvoudig groen tapijt tot een echte tuin, afhankelijk van de dikte van het substraat, om zo de aanwezigheid van biodiversiteitinfo-icon en het groene netwerk te stimuleren.

Gebruiken

De gekozen en geïnstalleerde voorzieningeninfo-icon moeten een optimaal gebruik van alle functies van het gebouw mogelijk maken voor alle gebruikers en hen een gevoel van comfort en veiligheid garanderen.

Gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV)

Gecontroleerde mechanische ventilatie (afgekort GMVinfo-icon) in een gebouw is een geheel van mechanische voorzieningeninfo-icon (in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie, NV), bestemd om de luchtverversing in de kamers te verzekeren, in het bijzonder in de vochtige ruimtes: badkamers, toiletten, keukens, ...

Groene stad

Een groene of duurzame stadinfo-icon is eenvoudigweg een stad die een of meerdere initiatieven voor duurzame ontwikkelinginfo-icon invoert. Ze is in de eerste plaats een omgeving waar collectieve projecten zin krijgen. Deze aanpak stelt politieke en ethische vragen betreffende de ontwikkeling van mens en planeet, en over de erfenis die we aan de toekomstige generaties zullen nalaten.

Gelaagd glas

Gelaagd glasinfo-icon is veiligheidsglas, bestaande uit twee of meerdere lagen glas, samengevoegd met één of meerdere tussenstukken van polyvinylbutyral (PVB). Na de plaatsing van het PVB wordt perfecte aaneenhechting verkregen door een thermische behandelinginfo-icon onder drukinfo-icon. De efficiëntie van de bescherming hangt af van het aantal PVB-lagen dat wordt gebruikt. (https://besafe.ibz.be)

Pagina's