Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Grijs water

Afvalwater dat licht verontreinigd is door huishoudelijke activiteiten, zoals het afvalwater van bad, douche, wastafel en wasmachine. Het is verontreinigd met zeepresten, waardoor het grijs van kleur is. Grijs waterinfo-icon kan, na zuivering, hergebruikt worden voor toiletspoeling en schoonmaak

Grondbeslag (van het gebouw)

Het grondbeslag van het gebouw wordt gemeten op basis van de projectie op de grond van de buitenomtrek van het gebouwde volume, zowel bovengronds als ondergronds. Een voorbeeld: bij een gebouw dat op een parkeervloer is gebouwd, wordt de buitenperimeter van het ondergrondse volume geprojecteerd op het grondniveau van de benedenverdieping, samen met de omtrek van het bovengrondse volume. Het grondbeslag wordt vervolgens berekend op basis van de grootste perimeter die de projectie van de volumes oplevert.

Grijze energie

Totale, directe en indirecte energietoevoer, nodig voor de vervaardiging en de ontmanteling van een product, met inbegrip van de ontginning van de grondstoffen. Bij de berekening van grijze energieinfo-icon wordt rekening gehouden met zo veel mogelijk factoren betreffende de vervaardiging, het gebruik en de recyclage van het product. Al deze factoren samengeteld leveren een getalwaarde op, die een raming biedt van de energieafdruk van het betreffende product. Bron: http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/reactif_59.pdf?ID=12000&sa...

Gemengde zuiveringsprocedés

Procedés voor het beheer van afvalwater dankzij extensieve en intensieve techniekeninfo-icon, die het mogelijk maken om de impact op de bodem waar de installatie gebeurt, te beperken. (www.leefmilieubrussel.be)

Geluidsomgeving

Geluidsomgevingen worden gevormd door de organisatie van de stad, haar topografie en de onderlinge schikking van de gebouweninfo-icon. Deze elementen kunnen akoestisch open en akoestisch gesloten ruimtes creëren. Een akoestisch open ruimte is een ruimte waar het geluidinfo-icon zich voortplant over een vrij geluidsveld, namelijk zonder obstakels, zoals een straat die slechts aan één kant bebouwd is (straat in L-profiel), in een groene zone of een zeer brede laan. In dergelijke ruimtes neemt de sterkte van het geluid af naarmate men zich van de bron verwijdert. In een akoestisch gesloten ruimte plant het geluid zich voort in een diffuus geluidsveld: het geluid stuit op obstakels die het geluid weerkaatsen of gedeeltelijk absorberen. In dit soort ruimtes hangt het geluidsniveau niet meer af van de afstand tot de bron, maar vooral van de kracht van de bron en van de absorptiecoëfficiënt van het obstakel. Dit is het geval in smalle straten met twee gesloten gevelrijen (U-profiel) of op een binnenplein omringd door gebouwen.

Groene ruimte

De groene ruimtes omvatten particuliere tuinen en domeinen, openbare parken en bossen, groene zones langs spoor- en andere wegen, braakland, recreatiegebieden en begraafplaatsen.

Garantie van oorsprong

Een elektronisch document dat uitsluitend tot doel heeft de eindafnemer aan te tonen dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen (zie Richtlijn 2009/28/EG Artikel 2 Definities en Artikel 15)

Groengas

Groengasinfo-icon of biomethaan is het resultaat van de verdere zuivering van biogasinfo-icon tot het eenzelfde zuiverheidsgraad (en methaangehalte) heeft als aardgas en dus in het aardgasnet geïnjecteerd kan worden.

Geothermie

De temperatuur van de aarde stijgt op regelmatige wijze, afhankelijk van de diepte. Deze toename is de geothermische gradiënt. In België bedraagt deze gemiddeld 3 °C / 100 m. De geothermieinfo-icon is de terugwinning en het gebruik van deze warmte. Afhankelijk van het temperatuurniveau onderscheiden we verschillende types geothermie, die gepaard gaan met verschillende doeleinden: Op schaal van het gebouw is de geothermie van het type 'heel lage energie' en maakt ze rechtstreeks gebruik van de warmte/koude van de grond mogelijk: aan de hand van weinig diepe boringen (minder dan 100 m) worden de calorieën, uit het water of de lucht van de bodem, gewonnen om: - de vertrekken af te koelen zonder gebruik van een warmtepompinfo-icon (dit heet slab cooling); - het gebouw op te warmen/af te koelen met behulp van een warmtepomp. De UNESCO definieert geothermie als volgt: "Geothermie is het gebruik van de natuurlijke warmte van de aarde als lokale, concurrentiële, duurzame energiebron, aanvaardbaar vanuit ecologisch en sociaal standpunt, voor de productie van elektriciteit en voor rechtstreekse toepassingen van de warmte."

Gedifferentieerd beheer

Door het gedifferentieerde beheer van de groene ruimten (keuze voor inheemse plantensoorteninfo-icon, beperkte verwijdering van onkruid en zonder pesticiden, bloemenvelden, vrije hagen enz.) is het mogelijk om wilde dieren spontane leefruimte en voedsel te bieden, terwijl tegelijk de harmonie met de natuurlijke cycli wordt bevorderd.

Pagina's