Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Energiebehoefte voor de verwarming en de koeling van de ruimten

Warmte die aan de ruimte moet worden geleverd of eruit moet worden onttrokken om de gewenste temperatuur tijdens een gegeven periode in stand te houden

Elektrische black-out

Stroompannes van het elektriciteitsnetwerk die een grote zone of een groot aantal gebruikers treffen

Elektrisch veld

Een elektrisch veldinfo-icon geeft het effect van aantrekking of afstoting weer van een bepaalde elektrische lading door een andere elektrische lading. Het is aanwezig van zodra er sprake is van een elektrische lading. Wanneer een lamp is aangesloten, dus als deze via het stopcontact met het elektriciteitsnet verbonden is, ontstaat er een elektrisch veld, ook wanneer de lichtschakelaar uit staat en de lamp dus niet van stroom wordt voorzien. Het elektrisch veld hangt samen met de spanning en wordt uitgedrukt in volt. Het wordt gemeten in volt per meter [V/m]. Hoe hoger de spanning van het apparaat, hoe sterker het elektrisch veld dat erdoor ontstaat. Deze spanning kan worden vergeleken met de waterdruk op een tuinslang die op het waterdistributienet is aangesloten maar waarvan de kraan is dichtgedraaid. ELIA, Elektrische en magnetische velden en hoogspanningslijnen Het elektrisch aardveld is uiterst zwak en meet om en bij 0,001 V/m. Het elektrisch veld dat wordt gemeten in de nabijheid van een huishoudtoestel (op 30 cm afstand) varieert tussen de 5 V/m voor een lamp tot ongeveer 180 V/m voor een radio. (Bron: Federaal agentschap voor stralingsbescherming, Duitsland 1999).

Elektromagnetische velden – elektromagnetische golf

Zoals de naam aangeeft, is een elektromagnetisch veld het resultaat van de combinatie van een elektrisch en een magnetisch veldinfo-icon. Zowel het elektrisch als het magnetisch veld zijn gerelateerd aan de elektrische stroom, ze beïnvloeden elkaar en variëren beide in de tijd. Bij hoge frequenties is de variatie van beide velden aan elkaar gelinkt en worden de twee velden onscheidbaar. Vandaar de benaming 'elektromagnetisch veld'. Elektromagnetische velden planten zich voort als golven. Deze voortplanting wordt stralinginfo-icon genoemd. Er bestaan verschillende soorten elektromagnetische straling. Zichtbaar licht is maar een voorbeeld. Het is dan ook het enige dat... zichtbaar is! Alle andere soorten straling - microgolven, infraroodlicht, uv-licht, röntgenstralen of gammastralen - zijn voor ons onzichtbaar. Ze mogen dan onzichtbaar zijn, u kunt zich deze stralen toch voorstellen door ze te vergelijken met de golven die in het water worden gevormd als u er een steen in gooit. Vanaf het impactpunt, waar de steen in het water valt, vormen zich met regelmatige tussenruimten min of meer hoge golven die frequent aan het wateroppervlak opduiken. De stralingen zijn als deze golven: ze hebben een bepaalde hoogte - dat is hun amplitude, ze oscilleren een bepaald aantal keer per seconde - dat is hun frequentieinfo-icon, en ze houden zich aan een bepaald interval tussen de kop en het dal van de golf – dat is de golflengteinfo-icon.

Energieklasse

De energieklasseinfo-icon is een energielabel voor lampen, gebruikt voor huishoudelijke toepassingen. Deze klasse geeft hun energie-efficiëntie weer. Het labelsysteem is identiek in alle landen van de Europese Unie.

Elektrochemische corrosie

Het metaal met het hoogste elektrochemische potentieel (basismetaal) corrodeert door ionisatie met een metaal met een hoger potentieel (edel metaal). In leidingen van gegalvaniseerd staal neemt dit risico toe wanneer de temperatuur 60 °C overschrijdt.

Ecologische corridors

Geografische ruimte die een ononderbroken doorgang vormt tussen natuurlijke of gewijzigde habitats en ecosystemen. Deze ruimte verzekert het behoud van de biologische diversiteitinfo-icon dankzij het gemak van de migratie en de verspreiding van fauna en flora, waardoor het behoud van deze twee laatste op lange termijn wordt verzekerd.

Ecologische schuld

Schuld, aangegaan door de mens bij de natuur wanneer hij door zijn tussenkomst op een gegeven perceel (bouw, ondoorlatend maken van de grond enz.) de groene ruimteinfo-icon vermindert en schade berokkent aan de natuurlijke habitats.

Ecomobiliteit

Mobiliteit waarbij ernaar wordt gestreefd het individueel wagengebruik te verminderen en de alternatieve vervoermiddelen te bevorderen (carpooling, openbaar vervoer, fiets, lopen, enz.).

EU Ecolabel

Het Europese Ecolabel, ingevoerd met de Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992, is bedoeld om het ontwerp, de productie, de verhandeling en het gebruik van producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu gedurende hun hele levenscyclusinfo-icon te bevorderen en de consumenten beter te informeren over de effecten van de producten op het milieu, zonder de veiligheid van het product of de werknemers in het gedrang te brengen, en zonder een betekenisvolle invloed te hebben op de kenmerken die het product geschikt voor gebruik maken. Het is gebaseerd op een globale, systematische benadering, die gepaard gaat met een analyse van de levenscyclus van het product, van de vervaardiging (met inbegrip van de keuze van de grondstoffen) tot zijn distributie, gebruik of verbruik, en afvoerinfo-icon of recyclage. Bovendien moet elk producttype beantwoorden aan een welbepaald bestek, dat rekening houdt met de hele levenscyclus van het product (grondstoffen, distributie, verbruik en recyclage). Op vraag van de lidstaten heeft het Europese Ecolabel de voedingsmiddelen, dranken en farmaceutische producten uit zijn toepassingsveld geweerd. Bron: Wikipedia

Pagina's