Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Daglichtautonomie

De daglichtautonomieinfo-icon op een bepaald punt van een gebouw wordt gedefinieerd als het percentage van de gebruikte uren per jaar waarbij het vereiste minimale verlichtingsniveau kan worden verzekerd door natuurlijk licht alleen. In tegenstelling tot de algemeen gebruikte daglichtfactorinfo-icon, houdt de daglichtautonomie rekening met alle weersomstandigheden in de loop van het jaar. Ze wordt uitgedrukt in %. Bijvoorbeeld: een daglichtautonomie van 70 % voor een werkplaats die in de week gebruikt wordt van 8 tot 18 uur en een minimale verlichting van 500 luxinfo-icon houdt in dat de gebruiker in principe 70 % van het jaar enkel met natuurlijk daglicht kan werken.

De gebouwen

Geheel van bouwwerken, of het nu gaat om openbare instellingen, of om individuele of collectieve wooneenheden.

dB(A) en dB(B)

Het gehoor heeft de bijzondere eigenschap dat de geluidsfrequentie (Hz) bij eenzelfde geluidsniveau (dB) verschillende gehoorwaarnemingen kan opleveren. Met andere woorden, de gevoeligheid van het menselijke oor varieert naargelang de geluidsfrequentie en is hoger bij hoge frequenties (hoge tonen) dan bij lage frequenties (lage tonen). Er werden wiskundige filters ontwikkeld, die de geluidsniveaus wegen in functie van de frequenties opdat de geluidsmetingen in decibelinfo-icon aangepast zouden zijn aan de bijzondere eigenschappen van het gehoor (en dus aan wat de mensen gewaarworden). Het resultaat hiervan zijn isofooncurven, die fysiologische waarden aangeven voor het geluidsniveau en niet langer alleen voor het fysieke niveau. De meest gebruikte filter is filter A, die overeenkomt met een waargenomen niveau van 40 dB voor een zuiver geluidinfo-icon met een frequentieinfo-icon van 1 kHz. Het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), is representatief voor de reële gewaarwording door het menselijke oor. (Filter B komt overeen met een waargenomen niveau van 70 dB voor een zuiver geluid met een frequentie van 1 kHz.). Deze verschillende filters werden ontwikkeld omdat de gevoeligheid van het oor aan de verschillende frequenties varieert naargelang het geluidsniveau.

Decibel

De decibelinfo-icon (dB) is een verhoudingsmaat en een factor van de bel, die met name overeenkomt met een tiende van een bel. De decibel wordt vaker gebruikt dan de bel. De decibel wordt gebruikt in alle disciplines van de techniek, maar in het bijzonder in de telecommunicatie, waar hij vandaan komt, in de elektronica van de signaalverwerking, in de geluidstechnologieën en in de akoestiek.

Deconstructie

De deconstructieinfo-icon of ontmanteling van een gebouw is, in tegenstelling tot de afbraak, bedoeld om de bouwmaterialen op het einde van hun levenscyclusinfo-icon op een verantwoorde manier te beheren om de productie van afval te beperken en zoveel mogelijk stoffen, materialen en bouwelementen opnieuw in de materiaalcyclusinfo-icon te brengen door hergebruik en recyclage, en op die manier het verbruik van nieuwe grondstoffen te beperken.

Design for all

"Design for allinfo-icon" is een totaalstrategie en -filosofie die iedereen dezelfde opportuniteiten wil geven om deel te nemen aan het moderne leven. Dit betekent dat onze infrastructuren, producten en diensten zodanig worden gepland en ontworpen dat iedereen kan deelnemen, zonder onderscheid op het vlak van leeftijd of fysieke capaciteit. Voor meer informatie: lees de 7 principes van “design for all”.

Duurzame ontwikkeling

Ontwikkelingswijze die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Het gaat dus om een demarche die ernaar streeft de continuïteit van de economische en sociale ontwikkeling in de tijd voort te zetten, met eerbied voor het leefmilieu en zonder de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn voor de menselijke activiteiten in gevaar te brengen.

Dampdoorlatendheid van een materiaal µ

Elk materiaal heeft een bepaalde weerstand tegen dampverspreiding. Deze materiaaleigenschap wordt in het algemeen aangegeven met de dampweerstandscoëfficiënt (µ), een abstracte waarde die aangeeft hoeveel moeilijker het is voor waterdamp om zich door het materiaal te verspreiden dan door de lucht. De gebruikelijke manier om de dampweerstand van een materiaallaag aan te geven, is aan de hand van de dikte van de luchtlaag met een equivalente waterdampverspreiding sd, het product met de µ-waarde en de dikte van de materiaallaag. De meeteenheid voor de sd-waarde is de meter [m]. Een materiaallaag met een hoge sd-waarde is bijvoorbeeld de dampwerende laag op een plat dak. Dit kan een relatief dunne laag zijn, vaak in de vorm van een film met een hoge µ-waarde. Hoewel de laag dun is, is de sd-waarde hoog. Steenwol daarentegen is vrijwel volledig dampdoorlatend en heeft een µ-waarde van ca. 1,3. Ook een dikke isolatielaag zal dus een lage sd-waarde hebben. Voorbeeld: een PE-film van 0,2 mm dikte (= 0,0002 m) met een µ-waarde van 100.000 (berekend volgens NBN EN 12524) heeft een sd-waarde van 20 m. Ter vergelijking: een steenwolplaat van 100 mm dikte voor de isolatie van een holle muur heeft een sd-waarde van ca. 0,13 m en een baksteen van dezelfde dikte heeft een sd-waarde van ca. 1,5 m.

Dimbaar

Wordt gezegd van een verlichting waarvan men de lichtstroom kan variëren.

Dioxines

De dioxinesinfo-icon vormen een groep blijvende organische chemische stoffen, waarvan de reële effecten op de gezondheid bijzonder moeilijk af te bakenen zijn. Families van dioxines Onder de dioxines vinden we de polygechloreerde dibenzo-p-dioxines (PCDD) en de gepolychloreerde dibenzofuranen (PCDF). De giftigste van al deze stoffen lijkt evenwel tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD) te zijn. Herkomst van de dioxines Deze stoffen zijn alomtegenwoordig in de bodem, de sedimenten en de lucht. Ze worden onvrijwillig geproduceerd tijdens thermische processen waarbij chloor en organische stoffen aanwezig zijn. Ze kunnen ook vrijkomen door vulkaanactiviteit, die per definitie onbeheersbaar is, en bij bosbranden, maar de voornaamste bron van uitstoot die wel kan worden beheerst, is afvalverbranding. De dioxines worden door de lucht verspreid, zetten zich af op velden en in rivieren, en in het bijzonder op vetten, vlees, vis, eieren en melkproducten (met inbegrip van moedermelk). Effect van dioxines op de menselijke gezondheid De dioxines stapelen zich op in het organisme en kunnen het hormonensysteem ontregelen, huidziekten veroorzaken, het immuunsysteem aantasten en op termijn kanker veroorzaken. Bron: http://www.futura-sciences.com

Pagina's