Woordenlijst

A (33) | B (43) | C (30) | D (34) | E (37) | F (15) | G (51) | H (25) | I (29) | K (25) | L (35) | M (33) | N (19) | O (13) | P (31) | R (19) | S (30) | T (34) | U (5) | V (31) | W (15) | Z (12)

Carbon Neutral Building

Er is geen uitstoot van CO2 als gevolg van de verwarming en de koeling van de ruimten, de productie van sanitair warm water, de ventilatie en de binnenverlichting (zie BREEAMinfo-icon).

CEN/TC 350

Werkgroep van het Europees Normalisatie Comité, Technisch Comité 350, in opdracht van de Europese Commissie. Deze groep is actief sinds 2005 en is ingedeeld in meerdere eenheden die elk een specifiek onderwerp behandelen: • CEN/TC/WG1: Environmental Performance Assessment of Buildings • CEN/TC WG2: Building Life Cycle description • CEN/TC WG3: Product Level (EPD, communication formats) • CEN/TC WG4: Economic Performance Assessment of Buildings • CEN/TC WG5: Social Performance Assessment of Buildings

Circuleren

Eenmaal in het gebouw moet iedereen zich er autonoom kunnen verplaatsen, zonder hulp van een derde. Interne doorstromingstrajecten moeten dus toegankelijk en leesbaar zijn; de verbindingen tussen de diverse functies moeten coherent en gemakkelijk zijn.

Comfortklasse

Volgens norm EN 15251 en norm ISO 7730: -De norm NBN EN 15251 (2007) 'Binnenmilieu - gerelateerde inputparameters voor ontwerp en beoordeling van de energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek' bepaalt de binnenomgevingsparameters die van invloed kunnen zijn op de energieprestatie van gebouwen. Hoewel de norm geen ontwerpmethode voorschrijft, bevat ze wel een aantal ontwerpparameters voor gebouwen en verwarmings-, koel-, ventilatie- en verlichtingssystemen. Ze verduidelijkt de manier waarop de verschillende categorieën met binnenomgevingscriteria kunnen worden gebruikt, maar legt zelf geen specifieke criteria op. Verder beschrijft ze enkele methoden waarmee het mogelijk is de verkregen binnenomgeving te beoordelen op lange termijn. Naast de ventilatiedebieten die bij ontstentenis van een nationale reglementering in acht genomen moeten worden voor het ontwerp van ventilatiesystemeninfo-icon, geeft deze norm ook de aanbevolen ventilatiedebieten aan voor het geval de ruimten niet bezet zijn. -Deze internationale norm stelt methoden voor om de algemene thermische gewaarwording en de algemene mate van onbehaaglijkheid (thermische ontevredenheid) te voorspellen van personen die aan gematigde thermische binnenomstandigheden worden blootgesteld. Ze maakt het mogelijk om het thermische comfort analytisch te bepalen en te interpreteren door de berekening van de PMV- en PPD-waarden en door criteria voor lokaal thermisch comfort, waarbij ze aanvaardbare thermische voorwaarden geeft vanuit het opzicht van algemeen thermisch comfort, en de voorwaarden die lokaal onbehagen vormen. Ze is van toepassing op gezonde mannen en vrouwen in binnenomstandigheden waar thermische behaaglijkheid wordt nagestreefd, maar waar zich matige afwijkingen van die thermische behaaglijkheid kunnen voordoen. Deze norm mag worden gebruikt om nieuwe omgevingen te ontwerpen of om de bestaande omgevingen te evalueren. De norm is specifiek opgesteld voor werkomgevingen, maar kan ook op andere soorten omgeving worden toegepast. Ze wordt verondersteld te worden gebruikt met een verwijzing naar ISO/TS 14415:2005, 4.2, rekening houdend met personen met bijzondere vereisten, waaronder personen met een lichamelijke beperking. In geval van niet-geklimatiseerde ruimtes is het ook nodig om rekening te houden met de etnische, nationale en geografische verschillen.

Coëfficiënt van ondoorlatendheid van het perceel

o De coëfficiënt van ondoorlatendheid van het perceelinfo-icon [%]: de verhouding tussen de equivalente ondoorlatende oppervlakte en de totale oppervlakte van het perceel. Hij houdt rekening met alle ondoorlatende oppervlakken (daken, aangelegde wegen, parkeerterreinen, toegangen, omgeving)

Coëfficiënt van lichttransmissie

Wanneer de zichtbare stralinginfo-icon van de zon wordt tegengehouden door glas, wordt een deel van het licht naar buiten weerkaatst, een deel wordt door het materiaal geabsorbeerd en een deel wordt naar binnen doorgestuurd. De lichttransmissiefactor tv drukt in procent de fractie uit van de zichtbare zonnestraling die door het glas wordt doorgestuurd. Dubbel glas stuurt 10 tot 15 % minder licht door dan enkel glas.

Coëfficiënt van zonnetransmissie

De fractie van invallende zonnestraling die door het glas heen de binnenomgeving binnendringt onder de vorm van warmte, wordt in procent uitgedrukt door de factor g. Deze houdt rekening met de directe zonnestraling, maar ook met de stralinginfo-icon die door het glas wordt geabsorbeerd en die onder de vorm van warmte naar binnen wordt gestuurd. Dubbel glas vertoont een transmissie van 10 à 20 % minder zonnewarmte dan enkel glas.

Commissioning

Definitie volgens CSTB (Frankrijk): De term 'Commissioninginfo-icon' beschrijft het geheel van de processen die moeten verzekeren dat de energieprestatie van een installatie wel degelijk de verwachte prestatie is. Deze processen hebben betrekking op: • de beschrijving van de verwachte prestatie, afhankelijk van het gebouw en de behoeften van de bewoners; • de middelen om te verzekeren dat het mogelijk zal zijn om deze prestatie te halen; • de afstelling van de installaties; • de documentatie van de gehaalde prestaties; • de oplevering van de installaties; • de middelen, verstrekt aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer om hen in staat te stellen de verwachte prestatie op niveau te houden. Definitie volgens de BREEAMinfo-icon-handleiding: "Commissioning is een vitale fase in de meeste bouwprojecten om te verzekeren dat de bouwdiensten en de materialen werken zoals bedoeld door de ontwerpers, i.e. efficiënt en effectief. Een gebouw waarbij de commissioning gebrekkig werd uitgevoerd, kan aanzienlijk meer middelen verbruiken en de binnenomstandigheden zullen waarschijnlijk aanzienlijk slechter zijn dan in geval van een degelijke commissioning. In veel projecten is de commissioning ontoereikend wegens een gebrek aan duidelijke verantwoordelijkheden. Het is belangrijk te verzekeren dat deze verantwoordelijkheden duidelijk toegekend zijn. Hoewel de professionals van het ontwerpteam zich zelden in een positie bevinden om de commissioning te beheren, zitten ze wel in de ideale positie om er getuige van te zijn en feedback te leveren over de relevantie, degelijkheid en doeltreffendheid. Bij complexere projecten kan de aanstelling van een gespecialiseerde tussenpersoon aanzienlijke voordelen bieden om te verzekeren dat de systemen samen zullen werken en om onnodige conflicten door een gebrekkige installatie en instelling te vermijden. Eens een gebouw wordt gebruikt of bewoond, kan het zijn dat de effectieve omstandigheden van het binnenmilieu afwijken van wat in de ontwerpfase was voorzien. Door seizoensgebonden commissioning van het gebouw is het mogelijk om het structurele onderhoud bij te schaven en zo in alle reële weers- of gebruiksomstandigheden optimale condities te verzekeren."

Compactheid

Compactheidinfo-icon C: in het kader van de berekening van het warmteverlies volgens de norm NBN 62-301 komt de compactheid overeen met de verhouding tussen het binnenvolume van het gebouw en de warmteverliesoppervlakte

Compactheid (C EPB)

Volgens de EPB-verordening wordt de compactheidinfo-icon gedefinieerd als de verhouding tussen het brutobuitenvolume en de warmteverliesoppervlakte [m].

Pagina's