Gebruik en beheer van duurzame gebouwen

Door formationsbatid...
18 mei 2018
Usage et gestion d’un bâtiment durable
Leefmilieu Brussel
De bouwsector is de laatste jaren sterk geëvolueerdin de richting van een grotere duurzaamheid.Deze positieve verandering gaatechter niet altijd samen met een effectief lagerverbruik of met een grotere tevredenheidvan de gebruikers.
  • Wat zijn de voornaamste lessen die we uitgebouwen in gebruik kunnen trekken?
  • Welke plaats neemt de gebruiker van hetgebouw hierbij in? Over welke actiemiddelenbeschikt hij en hoe ervaart hij hetproces?
  • Welke middelen en technischeoplossingen zijn er beschikbaar?

Dit seminarie beoogt, op basis vanvastgestelde problemen, enkele pistes voor testellen om tot een goed gebruik van duurzamegebouwen te komen.
Vrijdag 18 mei · 9u-16u30