Opslagplaatsen van gevaarlijke producten

Door BE LB
19 oktober 2017
Dépôts de produits dangereux : mesures de prévention pour protéger le sol
Leefmilieu Brussel
Industriële activiteit vereist vaak de productie, het transport, de opslag, de hantering of de verwijdering van gevaarlijke stoffen: koolwaterstoffen, solventen, vernissen of schadelijke producten die specifiek zijn voor de uitgeoefende activiteit.

Bij elke fase van de productie bestaat het risico dat deze substanties vrijkomen in de omgeving en aldus ernstige schade toebrengen aan de bodem en het grondwater.

De belangrijkste bronnen van verontreiniging bij deze activiteiten zijn:

 • een niet-vloeistofdichte opslaginfo-icon van verontreinigende producten, bijvoorbeeld als gevolg van de corrosie van een reservoir,
 • lekken in boven- of ondergrondse leidingen,
 • het overvullen van tanks,
 • productiemiddelen/productieapparaten die giftige stoffen doen wegvloeien.

Preventieve maatregelen

Vermijd het gebruik van gevaarlijke producten en beperk maximaal het lozen ervan.

Om de risico's op verontreiniging te beperken, moeten er verschillende maatregelen genomen worden, met name:

 • een lekdetectiesysteem installeren in de opslag,
 • inkuipingen aanbrengen om een eventuele uitstroom op te vangen,
 • zorgen voor een vloeistofdichte vloerbedekking.

Het is ook van belang om gevaarlijk afval op een gepaste manier te verwijderen. Exploitanten van opslagplaatsen van gevaarlijk afvalinfo-icon moeten een register van de afvalophalingen bijhouden.

Uitzonderingen

 • De opslag van kleine afgesloten individuele verpakkingen (max. 30 kg of 30 liter) die niet op het terrein zelf worden gebruikt in het kader van een ingedeelde inrichtinginfo-icon. Bijvoorbeeld: verfwinkels of drogisterijen, of een opslaglokaal voor onderhoudsproducten in een kantoorgebouw of een school.
 • De opslag van producten die een gezondheidsrisico inhouden, maar enkel de ontvlambare, corrosieve of irriterende producten.
 • De opslag van producten die een risico inhouden voor het milieu, maar enkel voor de ozonlaag.
 • Producten die niet verontreinigend zijn voor de bodem of het grondwater (bijvoorbeeld: gas).

Bovenstaande informatie moet verplicht worden vermeld met pictogrammen op de verpakking van gevaarlijke producten. 

Meer info