Bodemverontreiniging: Wanneer behandelen en wie kan het doen ?

Door BE LB
06 september 2016
Bodemverontreiniging: Wanneer behandelen en wie kan het doen ?
Leefmilieu Brussel
De verplichte behandeling van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit de conclusies van een gelijkvormig verklaard of geacht verkennend bodemonderzoek of een bodemonderzoek betreffende een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem, moet worden uitgevoerd vóór:

1.      de vervreemding van een zakelijk recht op een terrein behalve in één van de volgende hypothesen:

  • de persoon die de zakelijke rechten vervreemdt heeft geen financiëel, toezichts- of zakelijk verband met de houder van een verplichting inzake behandelinginfo-icon van verontreiniging; 
  • de vervreemding van zakelijke rechten heeft betrekking op een kavel in een mede-eigendom en de houder van de zakelijke rechten op deze kavel is niet de enige die het voorwerp uitmaakt van de verplichte behandeling, of de kavel staat niet rechtstreeks in contact met de grond; 
  • de vervreemding van zakelijke rechten gebeurt in een onteigeningsprocedure.

2.      de uitvoering van handelingen en werken of de ingebruikneming van een inrichting die van dien aard zijn dat ze de behandeling of latere controle van de bodemverontreiniging belemmeren, of van dien aard zijn dat ze de blootstelling van personen of het milieu aan de door de bodemverontreiniging veroorzaakte risico’s op het terrein verhogen. Opgelet: dit betekent met name dat u uw vastgoedproject in geen geval mag starten, of uw onderneming in geen geval mag vestigen, op een verontreinigd terrein voordat dit is behandeld!

Afwijkingen

Er bestaan evenwel verschillende afwijkingen op het voorgaande:  

1) De vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging, indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is:

  • een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht in geval van weesverontreinigingen, of een risico-onderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht wanneer het gemengde of eenmalige verontreinigingen betreft die door risicobeheersmaatregelen moeten worden behandeld;
  • de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een door een bodemverontreinigingsdeskundige goedgekeurd tijdsschema uit te voeren;
  • er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt. Het bedrag van deze zekerheid wordt berekend en verantwoord door een bodemverontreinigingsdeskundige.  Deze houdt rekening met de werkelijke situatie van het terrein.

2) De vervreemding van een zakelijk recht kan plaatsvinden vóór de behandeling van de gemengde of eenmalige bodemverontreiniging, ongeacht het type van behandeling, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: