Bodemverontreiniging: Nodige behandeling: wie moet worden geïnformeerd?

Door BE LB
06 september 2016
Bodemverontreiniging: Nodige behandeling: wie moet worden geïnformeerd?
Leefmilieu Brussel
Om te zorgen voor betere informatie over sanering of risicobeheer, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de bevoegde Brusselse instanties, heeft de bodemordonnantie een specifieke procedure vastgesteld om een risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel al of niet conform te verklaren.

Kennisgeving

Vanaf de datum van ontvangst van het risicobeheersvoorstel of saneringsvoorstel en voor zover de voorafgaande onderzoeken gelijkvormig werden verklaard, heeft Leefmilieu Brussel 15 dagen de tijd om per aangetekend schrijven per post, of per elektronische weg het volgende te betekenen aan die moet die dit voorstel moet uitvoeren:

  • ofwel een ontvangstbewijs van het volledige dossier,
  • ofwel een verzoek om aanvullingen dat aan het Instituut betekend moet worden per aangetekend schrijven of via elektronische weg binnen een door het Instituut gestelde redelijke termijn.

Indiening bij de gemeente en de afgevaardigde ambtenaar

Indien het dossier volledig wordt verklaard, stuurt Leefmilieu Brussel binnen de 5 dagen vanaf de datum van ontvangst van dit dossier, een kopie van het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel naar de gemeente waar het risicobeheer of de sanering zal plaatsgrijpen.

Het college van burgemeester en schepenen betekent zijn advies aan Leefmilieu Brussel binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel. Bij ontstentenis van betekening binnen deze termijn, wordt het advies beschouwd als zijnde gunstig.

Indien een inrichting met permanent karakter (bijv. een verhoging van het terrein, de plaatsing van een betonplaat, enz.) wordt voorzien in het kader van het risicobeheer of de sanering of indien deze betrekking heeft op een beschermd erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt ook een afschrift van het saneringsvoorstel of van het risicobeheersvoorstel overgemaakt aan de afgevaardigde ambtenaar (Brussel Stedenbouw & Erfgoed). Dit dient te gebeuren binnen de 5 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier

De afgevaardigde ambtenaar betekent zijn advies aan Leefmilieu Brussel en aan het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel. Bij ontstentenis van betekening binnen deze termijn, wordt het advies beschouwd als zijnde gunstig, behalve indien er sprake is van een beschermd onroerend goed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat laatste geval wordt het advies beschouwd als zijnde ongunstig. In dit laatste geval stuurt Leefmilieu Brussel binnen de 10 dagen na overschrijdinginfo-icon van de termijn een herinnering aan de afgevaardigde ambtenaar.  Deze laatste beschikt opnieuw over 30 dagen om zijn advies te verstrekken. Bij ontstentenis van een reactie binnen deze nieuwe termijn, wordt het advies van de afgevaardigde ambtenaar positief geacht.