Bodemverontreiniging: Bestaan er versnelde en gerichtere behandelingsprocessen?

Bodemverontreiniging: Bestaan er versnelde en gerichtere behandelingsprocessen?
Leefmilieu Brussel
De gewijzigde ordonnantie 2017 voorziet in 2 nieuwe mogelijkheden om verontreinigde gronden te behandelen: de minieme behandeling en de behandeling van beperkte duur.

De minieme behandelinginfo-icon

De persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren kan een minieme behandeling laten uitvoeren indien de deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek concludeert dat er sprake is van een overschrijdinginfo-icon van de interventie- of saneringsnormen en hij, na de afbakening van de verontreiniging, van mening is dat de behandeling van de verontreiniging betrekking zou moeten hebben op een zone met een oppervlakte van minder dan 20 m². De minieme behandeling bestaat aldus in de uitvoering van een afgebakende behandeling.

De minieme behandeling wordt uitgevoerd tijdens het verkennend bodemonderzoek en na de conclusies van de deskundige betreffende de concentraties van de bodemverontreiniging en vóór de betekening van het verkennend bodemonderzoek aan Leefmilieu Brussel.  Ze wordt uitgevoerd door een bodemsaneringsaannemer, onder het toezicht van de bodemverontreinigingsdeskundige en volgens de codes van goede praktijk.

De deskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek moet de persoon die een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren, informeren over de voordelen van de minieme behandeling.

De bepaling of een behandeling van de bodemverontreiniging door sanering of door risicobeheer wordt uitgevoerd, gebeurt overeenkomstig het type van verontreiniging.  Voor verontreiniging die door sanering moet worden behandeld, is het de bedoeling om te voldoen aan de saneringsnormen of de toename van de verontreiniging uit te sluiten.  Voor verontreiniging die door risicobeheersmaatregelen moet worden behandeld, is het de bedoeling om de bodemverontreinigingsconcentraties onder de interventienormen te brengen.

De minieme behandeling geldt als behandeling van de bodemverontreiniging, met inbegrip van de eindbeoordeling.

Behandeling van beperkte duur

De behandeling van beperkte duur bestaat uit de uitvoering van een behandeling, over een beperkte looptijd, van een verontreiniging die aan het licht wordt gebracht door een bodemverontreinigingsdeskundige, door middel van risicobeheer of een sanering.

De beperkte behandeling kan worden uitgevoerd in de gevallen die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Ze wordt uitgevoerd op vraag van een van de volgende personen: